Quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 07/2019
Ngày 18/07/2019 1292

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ Chính quy năm 2016;

Căn cứ kết quả xếp loại tốt nghiệp của sinh viên khóa 56 hệ Chính quy; khóa 58 hệ Liên thông;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Công tác Chính trị & Sinh viên.

Quyết định khen thưởng sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi, khá.

chi tiết xem file đính kèm

Quyết định khen thưởng sinh viên loại xuất sắc

Quyết định khen thưởng sinh viên loại giỏi

Quyết định khen thưởng sinh viên loại khá

 

Ý kiến bạn đọc