Nhà trường phối hợp cùng Tập đoàn VSL Việt Nam tổ chức Buổi báo cáo chuyên đề 'Công nghệ xây dựng cầu của VSL và cơ hội tuyển dụng'.
Ngày 01/10/2016 1327

Nhà trường phối hợp cùng Tập đoàn VSL Việt Nam tổ chức Buổi báo cáo chuyên đề 'Công nghệ xây dựng cầu của VSL và cơ hội tuyển dụng'.