logo
Ngày đăng: Thứ Hai 24/04/2023 - 09:32 AM - Lượt xem: 4691

Hiện nay, các công trình cầu đường bộ được thiết kế và thi công trên lãnh thổ Việt Nam phải đảm bảo cơ sở pháp lý: quy chuẩn và các tiêu chuẩn xây dựng công trình giao thông được Nhà nước ban hành. Các đơn vị thiết kế và đơn vị thi công cần nắm bắt kịp thời về các tiêu chuẩn được quy định nghiêm ngặt tại:

1. Lĩnh Vực Đường bộ

1.1. TCVN 4054:2005-Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế. Link Tiêu chuẩn:

http://cucqlxd.gov.vn/media/documents/tcvn_4054_2005.pdf

1.2. TCCS 42:2022/TCĐBVN- Đường ô tô cao tốc- Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng. Link Tiêu chuẩn:

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-42-2022-Duong-oto-cao-toc-TK-TCGT-trong-giai-doan-phan-ky-DTXD-Ban-hanh-SC.pdf

1.3 TCVN 13592:2022- Đường Đô Thị - Yêu Cầu Thiết Kế. Link Tiêu chuẩn:

https://drive.google.com/file/d/1irhAKrrrihGeEPgfRUhGUeWh5eOkLLf0/view?fbclid=IwAR2O_H037bDrw-C0yAd8SddtgfzRszVJqrrFgbHX9Qvi-2_Id-6OKZCr1O4

1.4 TCCS38:2022/ TCĐBVN- Áo Đường Mềm - Các Yêu Cầu Và Chỉ Dẫn Thiết Kế. Link Tiêu chuẩn:

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-38-2022-ADM-YCCD-thiet-ke-Ban-hanh-SC.pdf

1.5 TCVN 8858 : 2023- Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô -thi công và nghiệm thu. Link Tiêu chuẩn:

https://tegroup.vn/wp-content/uploads/2023/04/TCVN-8858-2023-Cap-phoi-gia-co-xi-mang.pdf

1.6 TCCS37:2022/TCĐBVN- ÁO ĐƯỜNG MỀM – YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN THIẾT KẾ

THEO CHỈ SỐ KẾT CẤU (SN). Link Tiêu chuẩn:

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-37-2022-Ao-duong-mem-YCCD-TK-theo-chi-so-ket-cau-SN-Ban-hanh.pdf

1.7 TCVN13567:2022- LỚP MẶT ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP NHỰA NÓNG –THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU. Link Tiêu chuẩn:

https://sgtvt.quangngai.gov.vn/documents/276523/13086094/TCVN+13567-1-2-3---2022+Thi+cong+nghiem+thu+BTNC.pdf/075f123b-ff18-44b3-8695-b2856b32c552

1.8. TCCS41:2022/TCĐBVN- Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô đắp trên nền đất yếu. Link Tiêu chuẩn:

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-41-2022-KSTK-nen-duong-o-to-dap-tren-nen-dat-yeu-Ban-hanh-SC.pdf

1.9 TCCS 43:2022/TCĐBVN: Lớp mặt đường bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường có thêm phụ gia SBS theo phương án trộn khô tại trạm trộn – Thi công và nghiệm thu

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-43-2022-BTN-nong-su-dung-phu-gia-SBS-TCNT-Ban-hanh-SC.pdf

1.10 TCCS 40:2022/TCĐBVN: Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông.

https://sgtvt.binhthuan.gov.vn/SiteFolders/sgtvt/VP%20So/HTGT/TCCS%2040_2022-TC%20va%20NT%20mat%20duong%20BTXM%20CTGT.pdf

1.11. TCCS 36:2021/TCĐBVN: Lớp mặt đường bằng hỗn hợp đá vữa nhựa (SMA) – Thi công và nghiệm thu.

https://sgtvt.danang.gov.vn/-/tccs-36-2021-tc-bvn-lop-mat-uong-bang-hon-hop-a-vua-nhua-sma-thi-cong-va-nghiem-thu

1.12. TCCS 33:2020/TCĐBVN: Hỗn hợp bê tông nhựa nguội phản ứng với nước dùng để vá sửa mặt đường nhựa trong điều kiện ẩm ướt – thi công và nghiệm thu

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-33-2020-BTNN-phan-ung-voi-nuoc-Ban-hanh.pdf

1.13. TCCS 31:2020/TCĐBVN: Đường bô tô – Tiêu chuẩn khảo sát

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-31-2020-Duong-o-to-Yeu-cau-khao-sat.pdf

1.14. TCCS 27:2019/TCĐBVN: Nhũ tương nhựa đường a xít thấm bám – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-27-2019-Nhu-tuong-nhua-duong-a-xit-tuoi-tham-bam-YCKT-TCNT-SC.pdf

1.15. TCCS 26:2019/TCĐBVN: Hỗn hợp cấp phối đá chặt gia cố nhựa nóng sử dụng trong kết cấu áo đường – Yêu cầu thi công và nghiệm thu

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-26-2019-Hon-hop-da-chat-gia-co-nhua-nong-TCNT-SC.pdf

1.16. TCCS 16:2016/TCĐBVN: Tiêu chuẩn quản lý và khai thác đường cao tốc – Tuần đường và xử lý sự cố trên đường cao tốc

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-16-2016-Tieu-chuan-quan-ly-va-khai-thac-duong-cao-toc-Tuan-duong-va-xu-ly-su-co-tren-duong-cao-toc.pdf

1.17 TCCS 17:2016/TCĐBVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-17-2016-Tieu-chuan-ky-thuat-bao-duong-thuong-xuyen-cong-trinh-duong-cao-toc.pdf

1.18. TCCS 08:2014/TCĐBVN: Hỗn hợp bê tông nhựa nguội – Yêu cầu thi công và nghiệm thu

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-08-2014-Hon-hop-be-tong-nhua-nguoi-yeu-cau-thi-cong-va-nghiem-thu.pdf

1.19. TCCS 07:2013/TCĐBVN: Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-07-2013-Tieu-chuan-ky-thuat-bao-duong-thuong-xuyen-duong-bo.pdf

1.20. TCCS 06:2013/TCĐBVN: Sửa chữa kết cấu áo đường bằng hỗn hợp đá dăm đen rải nóng – Thi công và nghiệm thu

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-06-2013-Sua-chua-ket-cau-ao-duong-bang-hon-hop-da-dam-den-rai-nong-Thi-cong-va-nghiem-thu.pdf

2.21 TCCS 09:2014/TCĐBVN: Lớp vật liệu cacboncor asphalt trong xây dựng và sửa chữa kết cấu áo đường ô tô – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-09-2014-Lop-vat-lieu-Carboncor-Asphalt-trong-xay-dung-va-sua-chua-ket-cau-ao-duong-o-to.pdf

2.22. TCCS 12:2016/TCĐBVN: Sửa chữa mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-12-2016-Sua-chua-mat-duong-BTXM-thong-thuong-co-khe-noi.pdf

2.23 TCCS 18:2016/TCĐBVN: Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu sửa chữa trám, vá vết nứt mặt đường nhựa

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-18-2016-Tram-va-vet-nut-mat-duong-nhua.pdf

2.24 TCCS 21:2018/TCĐBVN: Phương pháp đo và đánh giá chiều sâu lún vệt bánh xe mặt đường mềm bằng thước thẳng

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-21-2018-PP-do-va-danh-gia-chieu-sau-LVBX-MDM-bang-thuoc-thang.pdf

2.25 TCCS 24:2018/TCĐBVN: Tiêu chuẩn tổ chức thiết kế giao thông bằng đèn tín hiệu

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-24-2018-Tieu-chuan-dieu-khien-giao-thong.pdf

2.26 TCCS 25:2019/TCĐBVN: Khe co giãn chèn Asphalt – Yêu cầu kỹ thuật và thi công

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-25.2019.TCDBVN-Khe-APJ.pdf

2.27 TCCS 27:2019/TCĐBVN: Nhũ tương nhựa đường a xít thấm bám – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-27-2019-Nhu-tuong-nhua-duong-a-xit-tuoi-tham-bam-YCKT-TCNT-SC.pdf

2.28 TCCS 29:2020/TCĐBVN: Nền đường đắp đá – Thiết kế, thi công và nghiệm thu

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-29-2020-Nen-duong-dap-da-TK-TC-NT-Ban-hanhSC.pdf

2.29 TCCS 30:2020/TCĐBVN: Sơn tín hiệu giao thông – Xóa vạch kẻ đường – Thi công và nghiệm thu

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-30-2020-Son-tin-hieu-giao-thong-Xoa-vach-ke-duong-TCNT-SC-S.pdf

2.30 TCCS 33:2020/TCĐBVN: Hỗn hợp bê tông nhựa nguội phản ứng với nước dùng để vá sửa mặt đường nhựa trong điều kiện ẩm ướt – thi công và nghiệm thu

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-33-2020-BTNN-phan-ung-voi-nuoc-Ban-hanh.pdf

2. Lĩnh Vực Cầu Hầm

2.1 TCCS 02:2010/TCĐBVN: Tiêu chuẩn thi công cầu đường bộ – AASHTO LRFD

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-02-2010-Tieu-chuan-thi-cong-cau-duong-bo-AASHTO.pdf

2.2 TCCS 03:2012/TCĐBVN: Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc ống thép dạng giếng

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-03-2012-Tieu-chuan-thiet-ke-mong-coc-ong-thep-dang-ong.pdf

2.3 TCCS 05:2012/TCĐBVN: Cầu và Cống – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-05-2012-Cau-va-Cong-Tieu-chuan-thi-cong-va-nghiem-thu.pdf

2.4 TCCS 15:2016/TCĐBVN: Sửa chữa, tăng cường cấu kiện cầu Bê tông cốt thép bằng vật liệu FRP dính bám ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-15-2016-Sua-chua-tang-cuong-cau-kien-cau-Be-tong-cot-thep-bang-vat-lieu-FRP-bam-dinh-ngoai-Tieu-chuan-thiet-ke.pdf

2.5 TCVN 9334:2012 - Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

http://vntvietnam.com/xem-tin/tcvn-93342012-be-tong-nang-phuong-phap-xac-dinh-cuong-do-nen-bang-sung-bat-nay-114.html

2.6 TCVN 9356:2012 - Phương pháp điện từ xác định chiều dầy lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông

http://vntvietnam.com/xem-tin/tcvn-93562012-phuong-phap-dien-tu-xac-dinh-chieu-day-lop-be-tong-bao-ve-vi-tri-va-duong-kinh-cot-thep-trong-be-tong-90.html

2.7 TCVN 9357:2012 - Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm

http://vntvietnam.com/xem-tin/tcvn-93572012-be-tong-nang-phuong-phap-thu-khong-pha-huy-danh-gia-chat-luong-be-tong-bang-van-toc-xung-sieu-am-91.html

2.8 TCVN 9335:2012 - Bê tông nặng - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy

http://vntvietnam.com/xem-tin/tcvn-93352012-be-tong-nang-Xac-dinh-cuong-do-nen-su-dung-ket-hop-may-do-sieu-am-va-sung-bat-nay-122.html

2.9 TCVN 12882-2020 Tiêu chuẩn đánh giá tải trọng khai thac cau đường bộ

https://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/Files/1032/TCVN%2012882-2020%20Tie%CC%82u%20chua%CC%82%CC%89n%20%C4%91a%CC%81nh%20gia%CC%81%20ta%CC%89i%20tro%CC%A3ng%20khai%20thac%20cau%20%C4%91%C6%B0%C6%A1%CC%80ng%20b%C3%B4%CC%A3%20(7_2020).pdf

2.10 TCVN 5664:2009: Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1A_vsJ5f1LKT6D9pmpRKMiwvSFgl0v9tc

2.11 TCVN 11823:2017: Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ

https://ined.utc.edu.vn/a/36072/Tieu-chuan-TCVN-11823-2017-Thiet-ke-cau-duong-bo

2.12 TCVN 10304:2014 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế

http://sxd.dongthap.gov.vn/tintuc/index/164/TCVN-10304--2014-Mong-coc-%E2%80%93-Tieu-chuan-thiet-ke.cic

2.13 TCVN 5574 : 2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế

http://sxd.dongthap.gov.vn/tintuc/index/160/TCVN-5574---2012-Ket-cau-be-tong-va-be-tong-cot-thep-%E2%80%93-Tieu-chuan-thiet-ke.cic

2.14 TCVN 11815:2017 Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu

http://vnra.gov.vn/default.aspx?com=AuflaNews&page=articletable&aid=1924&mtid=153

2.15 TCVN 7888:2014 Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước

https://www.phanvu.vn/Data/Sites/1/media/tieu-chuan/tcvn-7888-2014-coc-be-tong-ly-tam-ust.pdf

2.16 TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtZWNpdHljYW50aG98Z3g6MmUyNDcxNzc2MmU2NTJkZA

2.17 TCVN 9394:2012 Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu

http://sxd.dongthap.gov.vn/tintuc/index/166/TCVN-9394--2012-Dong-va-ep-coc-%E2%80%93-Tieu-chuan-thi-cong-va-nghiem-thu.cic

2.18 TCVN 9393:2012 Cọc - Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

https://tieuchuanxaydung.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9393%3A2012

2.19 TCVN 9396:2012 Cọc khoan nhồi. Xác định độ đồng nhất của bê tông. Phương pháp xung siêu âm.

https://tieuchuanxaydung.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9396%3A2012

2.20 TCVN 9397:2012 Cọc - Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

https://tieuchuanxaydung.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+9397%3A2012

2.21 TCVN 11321:2016 Cọc – Phương pháp thử động biến dạng lớn

http://scit.vn/upload/files/TCVN%2011321-2016%20-PDA.pdf

2.22 TCCS 25:2019/TCĐBVN Khe co giãn chèn Asphalt – Yêu cầu kỹ thuật và thi công

https://drvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/10/TCCS-25.2019.TCDBVN-Khe-APJ.pdf

2.23 TCVN 13067-2020 Khe co giãn răng lược – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13067%3A2020

2.24 TCVN 10308:2014 Gối cầu cao su cốt bản thép không có tấm trượt trong cầu đường bộ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10308%3A2014

2.25 TCVN 10268:2014 Gối cầu kiểu chậu - Yêu cầu kỹ thuật

https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10269%3A2014

2.26 Bê tông cường độ cao - Thiết kế thành phần mẫu hình trụ

https://tieuchuanxaydung.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+10306%3A2014

T2.26 CVN 12885:2020 Thi công cầu đường bộ

https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+12885%3A2020#:~:text=Ti%C3%AAu%20chu%E1%BA%A9n%20qu%E1%BB%91c%20gia&text=B%E1%BB%99%20ti%C3%AAu%20chu%E1%BA%A9n%20TCVN%2012885,c%E1%BA%A7u%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20t%C6%B0%C6%A1ng%20t%E1%BB%B

Thiết kế website bởi webmoi.vn
Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: https://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 378

Tuần hiện tại: 46,227

Tháng hiện tại: 739,937

Tổng lượt truy cập : 23,012,983

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn