logo
logo
Ngày đăng: Thứ Hai 08/06/2020 - 11:14 AM - Lượt xem: 41086

Kính gửi: Sinh viên hệ chính quy

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2019 - 2020 hệ chính quy tín chỉ

Lưu ý:

- Các lớp học phần thời khóa biểu bố trí thiếu tiết, đề nghị Giảng viên sắp xếp và báo lại lịch giảng bù cho đủ số tiết.

- Đề nghị sinh viên kiểm tra tài khoản đăng ký lớp học phần để theo dõi thời khóa biểu của mình.

Lịch sử cập nhật

Ngày 16/01/2020

 1. Thay đổi giảng viên lớp học phần Marketing dịch vụ bưu chính viễn thông-2-19-KTBC (Thầy Quảng đổi thành Cô Linh)
 2. Thay đổi giảng viên lớp học phần Mạng máy tính-2-19-KTĐTTHCN (Thầy Tuấn đổi thành Thầy Lĩnh)
 3. Thay đổi giảng viên lớp học phần Giáo dục thể chất F2 (bóng rổ)-2-19-CKĐL, Giáo dục thể chất F4-2-19-HL (Thầy Ninh đổi thành Thầy Huy)
 4. Thay đổi giảng viên lớp học phần Giáo dục thể chất F2 (bóng rổ)-2-19-KTOTO.1, Giáo dục thể chất F2 (Bóng chuyền)-2-19-KTXDCTGT.2 (Thầy Ninh đổi thành Cô Yến)
 5. Những sinh viên đăng ký nhầm lớp CDA, Nhà trường đã huỷ và chuyển sang lớp khác (nếu sinh viên có nộp đơn xin chuyển lớp).
 6. Danh sách lớp học phần sẽ được cập nhật sau.

Ngày 20/01/2020

 1. Thay đổi giảng viên lớp học phần Định mức kinh tế kỹ thuật trong doanh nghiệp xây dựng giao thông-2-19-QTDNXD (Cô Phương Anh đổi thành Cô Nga)
 2. Thay đổi giảng viên lớp học phần Động lực học máy-2-19-COĐT (Thầy Chí đổi thành Thầy Dũng)
 3. Thay đổi giảng viên lớp học phần Vẽ kỹ thuật F2-2-19-HL (Thầy Duy đổi thành Cô Huệ)
 4. Thay đổi giảng viên lớp học phần Vẽ kỹ thuật F1-2-19-HL Lớp 1 (Thầy Duy đổi thành Cô Thuỷ)
 5. Cập nhật tên giảng viên lớp học phần Vẽ kỹ thuật F1-1-18-HL Lớp 2 (Cô Thuỷ)

Ngày 21/01/2020

 1. Cập nhật tên giảng viên lớp học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học -2-19-CNTT, Chủ nghĩa xã hội khoa học -2-19-KTD, Chủ nghĩa xã hội khoa học -2-19-KTDTVT, Chủ nghĩa xã hội khoa học -2-19-KTXDCTGT.2, Chủ nghĩa xã hội khoa học -2-19-NKTXD.1, Chủ nghĩa xã hội khoa học -2-19-NKTXD.2, Chủ nghĩa xã hội khoa học -2-19-TDHDK (Thầy Ngọc và Thầy Trung)
 2. Thay đổi giảng viên lớp học phần Lý thuyết đàn hồi-2-19-CĐSB (Thầy Khuyến đổi thành Thầy Hoà)

Ngày 30/01/2020

 1. Cập nhật danh sách lớp học phần

Ngày 31/01/2020

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Thường thức điều khiển giao thông-2-19-TDH _Lý thuyết (Thầy Thuật), Thường thức điều khiển giao thông-2-19-TDH _Bài tập (Thầy Mỹ)

Ngày 04/02/2020

 1. Thay đổi giảng viên lớp học phần Cơ sở công trình cầu-2-19-CĐB.1 _Lý thuyết (Thầy Long đổi thành Thầy Bảy)
 2. Thay đổi TKB lớp học phần Kiểm toán căn bản-2-19-KTTH (Cô Thu)
 3. Thay đổi giảng viên lớp học phần Đồ họa máy tính-2-19-CNTT (Thầy Minh đổi thành Thầy Hiển)
 4. Cập nhật TKB các môn học ở Trung tâm của lớp Cầu đường bộ Anh K57, Cầu đường bộ Việt - Anh K58

Ngày 06/02/2020

 1. Thay đổi TKB và giảng viên lớp học phần Khai thác, kiểm định cầu-2-19-CAHA (Thầy Toản đổi thành Cô Thuỷ)
 2. Cập nhật phòng máy

Ngày 20/03/2020

 1. Thay đổi giảng viên lớp học phần Vật liệu xây dựng F2-2-19-CDANH (Thầy Mạnh đổi thành Thầy Cường)
 2. Thay đổi giảng viên lớp học phần Vật liệu xây dựng F1-2-19-NKTXD.2 (Thầy Cường đổi thành Cô Phương)
 3. Thay đổi giảng viên và TKB lớp học phần Hệ thống điều khiển tuyến tính-2-19-KTDTVT (Thầy Văn đổi thành Cô Hương)
 4. Cập nhật TKB theo Thông báo số 320

Ngày 25/03/2020

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Đồ họa máy tính-2-19-CNTT (Thầy Hiển)
 2. Thay đổi giảng viên lớp học phần Tổ chức và quản lý xây dựng-2-19-XDDD.1 _Lý thuyết (Thầy Tiến đổi thành Thầy Tuấn)

Ngày 07/04/2020

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Phân tích kết cấu bằng chương trình Midas/Civil (Cầu đường bộ Anh K57 Thầy Huy)
 2. Thay đổi TKB lớp học phần Thiết kế đường ô tô bằng phần mềm Anddesign (Cầu đường bộ Việt - Anh K58 Thầy Lâm)

Ngày 10/04/2020

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Kiểm toán căn bản-2-19-KTTH (Cô Thu)

Ngày 15/04/2020

 1. Thay đổi TKB và giảng viên lớp học phần Quy hoạch các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị-2-19-HTDT _Lý thuyết (Thầy Việt Hưng đổi thành Thầy Cảnh Hưng)
 2. Thay đổi giảng viên lớp học phần Đồ án quy hoạch các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị-2-19-HTDT (Thầy Việt Hưng đổi thành Thầy Cảnh Hưng)
 3. Thay đổi giảng viên lớp học phần Kỹ thuật định giá trong xây dựng-2-19-HTDT _Lý thuyết (Thầy Việt Hưng đổi thành Thầy Cảnh Hưng)
 4. Thay đổi giảng viên lớp học phần Kỹ thuật định giá trong xây dựng-2-19-HTDT _Bài tập (Thầy Cảnh Hưng đổi thành Thầy Việt Hưng)
 5. Thay đổi giảng viên lớp học phần Tổ chức thi công-2-19-HTDT _Bài tập (Thầy Cảnh Hưng đổi thành Thầy Việt Hưng)
 6. Thay đổi TKB lớp học phần Tổ chức thi công-2-19-HTDT _Lý thuyết

Ngày 20/04/2020

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Nguyên lý sản xuất sạch hơn-2-19-KTMT (Cô Liên)

Ngày 23/04/2020

 1. Thay đổi TKB và giảng viên lớp học phần Tài chính tiền tệ-2-19-KTVTDL (Cô Thu đổi thành Cô Quyên)
 2. Thay đổi TKB và giảng viên lớp học phần Kiểm toán căn bản-2-19-KTTH (Cô Thu đổi thành Cô Hiên)

Ngày 29/04/2020

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Mạng máy tính và truyền thông-2-19-TDH _N_2 (Thầy Ân)
 2. Thay đổi TKB lớp học phần Gis và ứng dụng trong hệ thống giao thông-2-19-ITS _N (Cô Hà)
 3. Thay đổi TKB lớp học phần Hệ thống điều khiển nhúng-2-19-TDH _N_1, Hệ thống điều khiển nhúng-2-19-TDH _N_2 (Thầy Văn)
 4. Thay đổi TKB và giảng viên lớp học phần Kế toán máy-2-19-KTTH _N_1, Kế toán máy-2-19-KTTH _N_2 (Cô Thu đổi thành Cô Quyên)

Ngày 04/05/2020

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Thực tập xưởng-2-19-CK (Thầy Hữu)
 2. Thay đổi TKB lớp học phần Thực tập địa chất-2-19-NKTXD.1 (Thầy Hưng)
 3. Thay đổi TKB lớp học phần Thực tập địa chất-2-19-NKTXD.2 (Thầy Hưng)
 4. Thay đổi TKB lớp học phần Thiết kế thiết bị đo-2-19-KTĐTTHCN (Thầy Cường)
 5. Thay đổi TKB lớp học phần Thiết kế mạch điện tử-2-19-KTĐTTHCN (Thầy Tuấn)

Ngày 05/05/2020

 1. Cập nhật TKB và danh sách lớp học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam-2-20-HV (Thầy Vận)
 2. Cập nhật TKB lớp học phần Ứng dụng các phần mềm trong cơ khí-2-19-CK (Thầy Hữu)
 3. Cập nhật TKB lớp học phần Ứng dụng các phần mềm trong cơ khí-2-19-KTOTO.1 (Thầy Hữu)
 4. Thay đổi phòng học lớp học phần Đồ họa máy tính-2-19-CNTT _N_1 (Thầy Hiển)

Ngày 11/05/2020

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Vật liệu xây dựng F2-2-19-CDANH (Thầy Cường)
 2. Thay đổi TKB và giảng viên lớp học phần Logistics-2-19-QLO _Lý thuyết (Cô Thảo đổi thành Thầy Dũng)
 3. Thay đổi giảng viên lớp học phần Luật và công ước liên quan logistics-2-19-QLO _Lý thuyết (Cô Thảo đổi thành Thầy Dũng)
 4. Thay đổi giảng viên lớp học phần Hệ thống vận tải và Logistic-2-19-ITS _Lý thuyết (Cô Bình đổi thành Cô Hương)
 5. Thay đổi TKB lớp học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam-2-20-HV (Thầy Vận)
 6. Thay đổi phòng học lớp học phần Quy hoạch các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị-2-19-HTDT _Lý thuyết (Thầy Hưng)
 7. Cập nhật TKB các lớp học phần GDTC

Ngày 12/05/2020

 1. Cập nhật thời gian Thực tập tốt nghiệp và Làm đồ án tốt nghiệp.
 2. Cập nhật TKB lớp học phần Vật liệu xây dựng F2-2-19-CDANH _N (Thầy Cường)

Ngày 14/05/2020

 1. Thay đổi TKB và giảng viên lớp học phần Quản trị công nghệ-2-19-QLO (Thầy Ninh đổi thành Cô Nga)

Ngày 18/05/2020

 1. Thay đổi phòng học lớp học phần Tài chính tiền tệ-2-19-KTVTDL (Cô Quyên)
 2. Thay đổi TKB lớp học phần Vật liệu xây dựng F1-2-19-NKTXD.2 _N_1, Vật liệu xây dựng F1-2-19-NKTXD.2 _N_2, Vật liệu xây dựng F1-2-19-NKTXD.2 _N_3 (Cô Phương)

Ngày 20/05/2020

 1. Cập nhật TKB các lớp học phần GDTC từ ngày 11/05 – 23/05/2020
 2. Thay đổi Giảng viên lớp học phần Giáo dục thể chất F2 (bóng rổ)-2-19-TDHDK (Thầy Huy đổi thành Cô Yến), Giáo dục thể chất F2 (Bóng chuyền)-2-19-KTDTVT (Thầy Dậu đổi thành Thầy Huy), Giáo dục thể chất F2 (bóng rổ)-2-19-CNTT (Thầy Dậu đổi thành Cô Yến), Giáo dục thể chất F2 (Bóng chuyền)-2-19-KTD (Thầy Ninh đổi thành Thầy Tân), Giáo dục thể chất F2-2-19-KTVTDL (Thầy Tân đổi thành Thầy Ninh), Giáo dục thể chất F2-2-19-KTTH (Thầy Tân đổi thành Thầy Huy), Giáo dục thể chất F2 (Bóng chuyền)-2-19-KTXD.1 (Cô Yến đổi thành Thầy Dậu), Giáo dục thể chất F2 (bóng rổ)-2-19-KTTH (Cô Yến đổi thành Thầy Ninh).
 3. Thay đổi TKB lớp học phần Giáo dục thể chất F2-2-19-KTVTAI.2 (Thầy Huy), Giáo dục thể chất F2-2-19-NKTXD.2 (Thầy Tân), Giáo dục thể chất F2 (bóng rổ)-2-19-KTXD.1 (Cô Yến), Giáo dục thể chất F2 (Bóng chuyền)-2-19-KTOTO.1 (Thầy Dậu), Giáo dục thể chất F2 (Bóng chuyền)-2-19-TDHDK (Thầy Ninh)
 4. Thay đổi TKB lớp học phần Trắc địa công trình-2-19-CT1 _N_3, Trắc địa công trình-2-19-CT2 _N_3, Trắc địa công trình-2-19-CT2 _N_4 (Cô Hà)
 5. Cập nhật Giảng viên lớp học phần Kỹ thuật chiếu sáng đô thị-2-19-GTCC, Kiến trúc cảnh quan công trình giao thông-2-19-GTCC, Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị-2-19-GTCC, Xây dựng mặt đường ô tô-2-19-QLXD, Thiết kế đường đô thị-2-19-GTCC, Đồ án môn học Tổ chức thi công công trình hạ tầng kỹ thuật-2-19-GTCC

Ngày 08/06/2020

 1. Cập nhật TKB các lớp học phần Thủy lực-2-19-CT1, Thủy lực-2-19-CT2

TKB 08.06.2020

Danh sách lớp học phần theo bộ môn

 

 

 

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 229

Tuần hiện tại: 30,246

Tháng hiện tại: 558,228

Tổng lượt truy cập : 20,380,493

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn