logo
Ngày đăng: Thứ Tư 24/11/2021 - 08:21 AM - Lượt xem: 1209

   

STT

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Thông tin văn bản

 

I

QUỐC HỘI

1

29/2013/QH13

 18/06/2013

Luật khoa học và công nghệ 

29/2013/QH13

 

II

 CHÍNH PHỦ

1

70/2018/NĐ-CP

15/05/2018

Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

70/2018/NĐ-CP

 

2

99/2014/NĐ-CP

25/10/2014

Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

99/2014/NĐ-CP

 
3

08/2014/NĐ-CP

27/01/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học Công nghệ

08/2014/NĐ-CP  

III.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

08/2017/TT-BKHCN

26/06/2017

Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

08/2017/TT-BKHCN Phụ lục

 

2

03/2017/TT-BKHCN

3/4/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệcấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

03/2017/TT-BKHCN

 

3

27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

30/12/2015

Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

 

4

04/2015/TT-BKHCN

11/3/2015

Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

04/2015/TT-BKHCNPhụ lục

 

5

37/2014/TT-BKHCN

12/12/2014

Thông tư về việc quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

37/2014/TT-BKHCN

 

6

12/2014/TT-BKHCN

30/5/2014

Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

12/2014/TT-BKHCNPhụ lục

 

7

11/2014/TT-BKHCN

30/5/2014

Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

11/2014/TT-BKHCNPhụ lục

 

8

09/2014/TT-BKHCN

27/5/2014

Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

09/2014/TT-BKHCN

 

9

07/2014/TT-BKHCN

26/5/2014

Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

07/2014/TT-BKHCNPhụ lục

 

IV.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

26/2021/TT-BGDĐT

 17/09/2021

Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

26/2021/TT-BGDĐT

 

2

1862/QĐ-BGDĐT

 10/06/2021

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét công nhận sáng kiến Bộ giáo dục và Đào tạo

1862/QĐ-BGDĐT

 

3

45/2020/TT-BGDĐT

 11/11/2020

Thông tư Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

45/2020/TT-BGDĐT

 

4

20/2020/TT-BGDĐT

27/07/2020

Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

20/2020/TT-BGDĐT

 

5

09/2018/TT-BGDĐT

30/03/2018

Thông tư Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

09/2018/TT-BGDĐT

 

6

757/QĐ-BGDĐT

13/03/2017

Ban hành Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”

757/QĐ-BGDĐT

 

7

11/2016/TT-BGDĐT

11/4/2016

Về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

11/2016/TT-BGDĐT

 

8

5830/QĐ-BGDĐT

27/11/2015

Quyết định Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5830/QĐ-BGDĐT

 

9

56/2012/TT-BGDĐT

25/12/2012

Quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

56/2012/TT-BGDĐTPhụ lục

 

10

22/2011/TT-BGDĐT

30/5/2011

Thông tư Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;

22/2011/TT-BGDĐT

 

V.

BỘ TÀI CHÍNH

1

40/2017/TT-BTC

28/4/2017

Thông tư Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

40/2017/TT-BTC

 

2

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

22/04/2015

Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

 

3

102/2012/TT-BTC

21/6/2012

Thông tư Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí

102/2012/TT-BTC

 

VI.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1 2699/QĐ-ĐHHGTVT 29/12/2022 Quyết định Ban hành Quy định về việc kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu, quyết toán và thanh lý đề tài cấp Trường trọng điểm của Trường Đại học Giao thông vận tải 2699/QĐ-ĐHGTVT  
2 1809/QĐ-ĐHGTVT 23/09/2022 Quyết định Ban hành Quy định khen thưởng và điều kiện khen thưởng cho CB, VC, NCS, HVCH, SV có bài báo khoa học quốc tế uy tín, trích dẫn tạp chí Khoa học Giao thông vận tải online, sở hữu trí tuệ, hỗ trợ báo cáo hội nghị hội thảo khoa học 1809/QĐ-ĐHGTVT  
3

239/TB-ĐHGTVT

18/3/2021

Thông báo v/v thành phần hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường

239/TB-ĐHGTVT

 
4

1293/QĐ-ĐHGTVT

18/8/2020

Quyết định Ban hành Quy định quy đổi giờ chuẩn các hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Giao thông Vận tải

1293/QĐ-ĐHGTVT

 
5

634/TB-ĐHGTVT

18/8/2020

Thông báo v/v thống nhất cách viết tên, địa chỉ Trường và email liên hệ của đơn vị và cá nhân là tác giả trong các công trình khoa học

634/TB-ĐHGTVT

 
6

612/TB-ĐHGTVT

30/7/2019

Thông báo v/v hướng dẫn thủ tục nghiệm thu và quyết toán đề tài NCKH cấp trường từ năm học 2019-2020

612/TB-ĐHGTVT

 

7

493A/TB-ĐHGTVT 12/06/2019 Thông báo v/v căn cứ, định mức xây dựng thuyết minh đề tài NCKH 493A/TB-ĐHGTVT  

8

1942/QĐ-ĐHGTVT

 12/10/2017

Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ, lao động sản xuất của Trường Đại học Giao thông vận tải

1942/QĐ-ĐHGTVT

 

9

1265/QĐ-ĐHGTVT

 06/6/2014

Quyết định v/v ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải

1265/QĐ-ĐHGTVT

 

 

Thiết kế website bởi webmoi.vn
Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: https://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 962

Tuần hiện tại: 41,683

Tháng hiện tại: 546,302

Tổng lượt truy cập : 23,092,283

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn