Thông báo miễn, giảm học phí, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2016 – 2017
Ngày 24/04/2017 1796

Kính gửi sinh viên các hệ,

Căn cứ kế hoạch năm học 2016-2017, căn cứ quyết định số: 878 /QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM V/v Miễn, giảm học phí, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2016 – 2017. Phòng công tác Chính trị và Sinh viên thông báo đến sinh viên các hệ về việc thực hiện miễn, giảm học phí cho 85 sinh viên, chi trả trợ cấp xã hội cho 52 sinh viên, hỗ trợ chi phí học tập cho 06 sinh viên trong học kỳ II năm học 2016 – 2017 (có danh sách kèm theo).

Xem chi tiết nội dung thông báo và danh sách tại đây.

Trân trọng.

Ý kiến bạn đọc