Thông báo về việc thu bổ sung học phí học phần tiếng Anh tăng cường học kỳ phụ năm 2019
Ngày 20/08/2019 956

Kính gửi: CVHT, Sinh viên các lớp hệ Chính quy
- Căn cứ thông báo số 455/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 15 tháng 03 năm 2019 về
việc đăng ký và tổ chức học kỳ phụ năm 2018-2019;
- Căn cứ tờ trình số 1409/TTr-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 14 tháng 08 năm 2019.
Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp.Hồ Chí Minh thông báo đến
sinh viên các lớp chính quy mức thu bổ sung học phí học phần tiếng Anh tăng cường học
kỳ phụ năm học 2018-2019 và thời hạn đóng học phí cụ thể như sau:
1. Thời gian thu học phí bổ sung: từ ngày 26/08 – 05/09/2019
2. Hình thức thu học phí: sinh viên đóng tiền trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế
Toán (phòng 8D3)
3. Học phí theo quy định: 272.000 * 1,2 *4 tín chỉ = 1.305.600 VND
4. Chênh lệch học phí cần phải đóng bổ sung: xem chi tiết trong danh sách đính
kèm.
Thông báo

Danh sách

Ý kiến bạn đọc