Danh sách các lớp Chính quy dài hạn kỳ II nằm học 2014 2015 (chỉ dùng để điểm danh)
Ngày 10/04/2017 318

Lưu ý: các giảng viên không lấy danh sách này để cho điểm thành phần.

File đính kèm:
Lịch sử cập nhật:
- Ngày 31.07.2015: cập nhật ds lớp KTXD K55.
- Ngày 18.06.2015: cập nhật ds lớp CNTT K54.
- Ngày 15.06.2015: cập nhật ds lớp HTD K55.
- Ngày 05.06.2015: cập nhật ds lớp GTCC K52.
- Ngày 29.05.2015: cập nhật ds lớp     CGH K55.
- Ngày 26.05.2015: cập nhật ds lớp CD2 K54.
- Ngày 22.05.2015: cập nhật ds lớp CDT K55.
- Ngày 07.05.2015: cập nhật ds lớp CDSB 52.
- Ngày 23.04.2015: cập nhật lại tất cả các lớp K54, K55.
- Ngày 15.04.2015: cập nhật ds lớp CH K52, tất cả các lớp K53, K54.
- Ngày 14.04.2015: cập nhật ds lớp XD1 K55, CDA K55.
- Ngày 03.04.2015: cập nhật ds lớp GTTP K54, DBO K53, KTGTDB K55.
- Ngày 25.03.2015: cập nhật ds tất cả các lớp K52, 53, 54, 55.
- Ngày 25.03.2015: cập nhật ds lớp KTXD K54, GTTP K54.
- Ngày 19.03.2015: cập nhật ds lớp CD2 K54.
- Ngày 18.03.2015: cập nhật ds lớp CDS K54.
- Ngày 17.03.2015: cập nhật ds lớp XD1 K54, KTXD K54, DHM K55.

 

File đính kèm:

Ý kiến bạn đọc