DS các lớp quản lý chính quy tín chỉ học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Ngày 09/03/2017 1240

Kính gửi: CVHT, Sinh viên các lớp

Xem file đính kèm

Ds cập nhật ngày 09/03/2017

 

File đính kèm:
        k54 (HK2 2016-2017) 09-3-2017.xls     
        k55 (HK2 2016-2017) 09-3-2017.xls     
        k56 (HK2 2016-2017) 09-3-2017.xls     

Ý kiến bạn đọc