Thông báo V/v gia hạn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2014 - 2015
Ngày 20/08/2014 1328

Nhà trường kéo dài thời hạn đăng ký đề tài NCKH sinh viên thêm một tuần. Thời hạn mới là trước ngày 06/09/2014.

 

Nhằm có thêm thời gian để các sinh viên và giáo viên hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu và lựa chọn đề tài, theo đề nghị của một số bộ môn, Nhà trường kéo dài thời hạn đăng ký đề tài NCKH sinh viên thêm một tuần.

Danh mục các đề tài phải được thông qua trong phiên họp bộ môn, được lập theo mẫu gửi kèm, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 11 và gửi về Ban KHCN & ĐN trước thời hạn mới là ngày 06/09/2014 theo địa chỉ email: ttqhoa@utc2.edu.vn.

Trân trọng./.

 

 

Ban KHCN-ĐN.

 
 

Ý kiến bạn đọc