Dịch vụ online
Ngày 27/07/2017 411148
   
   
   
   
   
 
 
 
         

 
Tài khoản mặc định: Mã sinh viên
Mật khẩu ban đầu: 
     ngày_sinh/tháng_sinh/năm_sinh
     (Ví dụ: 31/01/1995)
hoặc:
     tháng_sinh/ngày_sinh/năm_sinh
     (Ví dụ: 01/31/1995)
Xem thông báo và hướng dẫn sử dụng email sinh viên  
 

 

Ý kiến bạn đọc