Thời khóa biểu Lớp CQ.59.TĐH và CQ.59.ITS Học kỳ I năm học 2019 - 2020
Ngày 14/10/2019 576

Kính gửi sinh viên 2 lớp CQ.59.TĐH và CQ.59.ITS

Lịch sử cập nhật:

Ngày 11/10/2019

1. TKB, Danh sách lớp học phần

Ngày 14/10/2019

  1. Cập nhật TKB Cơ sở hạ tầng giao thông-1-19-CQ.59.ITS (Thầy Vượng)
  2. Thay đổi phòng học Hàm phức-1-19-CQ.59.TDH (Thầy Bằng)

Thời khóa biểu 2 lớp

Danh sách lớp học phần CQ.59.TĐH

Danh sách lớp học phần CQ.59.ITS

Ý kiến bạn đọc