Thông báo về việc thực hiện nhiệm vụ Cố vấn học tập (CVHT) và Chủ nhiệm lớp (CNL) Học kỳ I, năm học 2019 - 2020
Ngày 20/08/2019 747

Kính gửi:    -  Các Khoa và Bộ môn trực thuộc Phân hiệu;

                    -  Giảng viên làm công tác CVHT, CNL.

       Nhằm tăng cường công tác quản lý sinh viên, học viên đồng thời thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020 về công tác cố CVHT và CNL tại Phân hiệu, Nhà trường đề nghị các Khoa, Bộ môn trực thuộc và giảng viên làm công tác CVHT, CNL triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể của CVHT, CNL trong học kỳ I năm học 2019 - 2020 như file thông báo đính kèm.

TB v/v thực hiện nhiệm vụ CVHT và CNL HK I, NH 2019 - 2020

Ý kiến bạn đọc