Thông báo về việc đăng ký lớp học phần bổ sung học kỳ I 2019-2020
Ngày 16/08/2019 3433

       Căn cứ thông báo số 1152/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày12 tháng 06 năm 2019 về việc Tổ chức học học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho các lớp bậc đại học hệ chính quy;

       Căn cứ tờ trình số 1410/TTr-ĐHGTVT-PH.HCM về việc xử lý đơn đăng ký lớp học phần trễ hạn kỳ I 2019-2020 ngày 15 tháng 8 năm 2019;

        Căn cứ vào nhu cầu đăng ký lớp học phần của sinh viên.

         Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo đến sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký lớp học phần bổ sung học kỳ I năm 2019 – 2020 như sau:

          Sinh viên có nhu cầu đăng ký lớp học phần bổ sung làm đơn kiến nghị nộp tại phòng 10 D3 từ ngày 16/08/2019 đến hết 16h00 ngày 20/08/2019. Nhà trường sẽ đăng ký lớp học phần theo nhu cầu sinh viên đảm bảo số tín chỉ tối thiểu theo quy định.       

           Đề nghị sinh viên thực hiện đúng theo nội dung thông báo.

Thông báo

Ý kiến bạn đọc