Thời khóa biểu bổ sung Học kỳ I năm học 2019 - 2020
Ngày 17/10/2019 2262

Kính gửi sinh viên các hệ.

Lưu ý: 
- Những sinh viên đã nộp đơn xin mở lớp riêng trong đợt này mà không có tên trong danh sách do bị trùng lịch học với những học phần trước đó sinh viên đã đăng ký;
- Những học phần sinh viên đã nộp đơn xin mở lớp nhưng không có trong Thời khóa biểu này do Bộ môn không bố trí giảng viên lên lớp hoặc đã mở nhiều lớp trong những Học kỳ gần đây;
- Mức học phí thu theo Quyết định 1613/QĐ-ĐHGTVT, sinh viên đóng tiền học phí trực tiếp tại Phòng Tài chính kế toán từ ngày ra thông báo trước ngày 25/10/2019;
- Nếu sinh viên không hoàn thành học phí, sinh viên sẽ bị nợ và không thể đăng ký học phần ở kỳ tiếp theo./.

Lịch sử cập nhật:

Ngày 08/10/2019

1. TKB, Danh sách lớp học phần

Ngày 11/10/2019

  1. Cập nhật TKB Quản lý kỹ thuật xây dựng-2-15-LỚP RIÊNG (Thầy Quân)
  2. Thay đổi giảng viên Lý thuyết đàn hồi-2-17-LỚP RIÊNG 
  3. Cập nhật TKB Nền đường sắt-2-17-LỚP RIÊNG (Thầy Tâm)
  4. Cập nhật Danh sách lớp học phần

Ngày 17/10/2019

  1. Đổi phòng Tiếng Anh chuyên ngành-2-17-LỚP RIÊNG (Cô Thanh)
  2. Cập nhật TKB Tin học ứng dụng trong xây dựng-2-18-LỚP RIÊNG (Thầy Hậu) thiếu 4 tiết giảng viên bố trí lịch bù.
  3. Cập nhật TKB Lý thuyết đàn hồi-2-17-LỚP RIÊNG (Thầy Khuyến).

File excel TKB

Danh sách lớp học phần

Ý kiến bạn đọc