Văn bản QPPL về công tác hành chính, nhân sự, BHXH và một số chế độ chính sách khác
Ngày 05/12/2018 2040

 

TT

Tên văn bản

Loại văn bản

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

I

Công tác tổ chức cán bộ

1

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học GTVT

 

Quy chế

 

01-6-2018

 

2

Quy chế tạm thời về tổ chức và làm việc của Hội đồng trường trường đại học GTVT

Quy chế

 

06-4-2018

 

 

3

Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động

 

Quy chế

 

 

29-05-2017

 

 

4

Quy chế tổ chức và hoạt động của phân hiệu trường Đại học GTVT tại TP. HCM

 

Quy chế

 

 

16-08-2016

 

 

5

Quy chế bổ nhiệm, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo các đơn vị thuộc trường Đại học GTVT

 

Quy chế

 

 

02-03-2016

 

 

6

Quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ quản lý Trường Đại học GTVT

 

Quy định

 

22-01-2014

 

7

Quy định quyền và nhiệm vụ của CBVC, cán bộ quản lý trường Đại học GTVT

Quy định

22-01-2014

 

8

Quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường Đại học GTVT

Quy định

22-07-2013

 

9 Quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Cán bộ, viên chức và cán bộ quản lý để hưởng thu nhập tăng thêm của trường ĐH GTVT Quy định 30-3-2012  
10 Quy định quyền và nhiệm vụ của CBVC, CB quản lý trường Quy định 12-12-2011  
11 Quy trình thực hiện công việc của Trường Đại học GTVT Quy trình 08-8-2011  
12 Nội quy lao động của trường Đại học GTVT Nội quy 11-7-2011  
13 Quy chế làm việc của trường Đại học GTVT Quy chế 11-7-2011  

II

Công tác hành chính

14

QĐ về việc công bố dịch vụ hành chính công trực tuyến tại Phân hiệu

Quyết định

01-02-2018

 

15

Quy định quản lý và sử dụng Hệ thống văn phòng điện tử trường Đại học GTVT

Quy định

19-05-2017

 

16 Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của trường Đại học GTVT Quy định 25-02-2013  

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc