Giới thiệu Phòng CTCT&SV
Ngày 10/09/2019 3377
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ SINH VIÊN
 
 

Địa chỉ: Phòng 6, 15 Nhà D3 - Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí minh.

Địa chỉ email: phongctctsv@utc2.edu.vn

Điện thoại: (028. 37.360.564), (028. 37.360.563)

Tóm tắt lịch sử đơn vị

Phòng Công tác chính trị và sinh viên được thành lập ngày 1/4/2013 với nòng cốt cán bộ từ Ban Đào tạo, Việc thành lập Phòng CTCT&SV thể hiện một bước tiến quan trọng trong vấn đề hoàn thiện về cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Đại học GTVT tại TP. HCM nhằm đáp ứng quy mô đào tạo và quản lý người học ngày càng lớn. 

Chức năng:
Phòng có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Phân Hiệu về các lĩnh vực: Công tác chính trị, tư tưởng; công tác thông tin, tuyên truyền và văn hoá quần chúng, công tác thi đua khen thưởng và công tác quản lý sinh viên.

Nhiệm vụ:

- Công tác chính trị, tư tưởng; 

- Công tác thông tin tuyên truyền , văn hóa quần chúng;

- Công tác thi đua, khen thưởng;

-  Công tác sinh viên.

Tổng số Cán bộ - Viên chức của Ban hiện có 05 người, trong đó có 02 GV kiêm nhiệm, 03 cán bộ trình độ sau đại học, 02 chuyên viên trình độ đại học. Tập thể Phòng luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lãnh Đạo Đơn Vị

ThS. Đặng Văn Ơn

Trưởng Phòng CTCT&SV

        Đội ngũ cán bộ
 

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ/

CHUYÊN MÔN

HÌNH ẢNH

1

Đặng Ngọc Thương

ThS

Phó Trưởng Phòng

 

2

Trần Xuân Ba

ThS

 

Giảng viên

kiêm nhiệm

3

Lê Thị Phương Mai

Cử nhân

Chuyên viên

4

Nguyễn Hữu Tân

Kỹ sư

Chuyên viên


 

 

 
 

Ý kiến bạn đọc