Quyết định giao đề tài NCKHSV 2015-2016
Ngày 17/11/2015 523

Quyết định giao đề tài NCKHSV 2015-2016

Thông báo V/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015 - 2016
Ngày 17/08/2015 550

Thông báo V/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015 - 2016

Thông báo về việc tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên
Ngày 04/05/2015 509

Thông báo về việc tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên

QĐ giao nhiệm vụ thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014 - 2015.
Ngày 02/12/2014 234

QĐ giao nhiệm vụ thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014 - 2015.

Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên
Ngày 16/05/2014 444

Trong thời gian từ ngày 4/5/2014 đến ngày 9/5/2014 Nhà trường đã tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2013-2014 tại 06 tiểu ban là Cơ bản, Đường bộ, Cầu hầm, Vận tải – Kinh tế, Cơ khí và Điện – Điện tử. Kết quả cụ thể như sau: