DS các lớp Tại chức kỳ 2 năm học 2016- 2017 (chỉ dùng điểm danh)
Ngày 22/04/2017 1364

DS các lớp Tại chức kỳ 2 năm học 2016- 2017 (chỉ dùng điểm danh)

Thông báo: Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2016-2017
Ngày 23/03/2017 2061

Thông báo: Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2016-2017

Danh sách các lớp học phần theo TKB bổ sung (ngày 15/3-20-3)
Ngày 20/03/2017 1443

Danh sách các lớp học phần theo TKB bổ sung (ngày 15/3-20-3)