DS các lớp Tại chức kỳ 2 năm học 2016- 2017 (chỉ dùng điểm danh)
Ngày 22/04/2017 1308

DS các lớp Tại chức kỳ 2 năm học 2016- 2017 (chỉ dùng điểm danh)

Danh sách sinh viên đăng ký học phần học kỳ năm học 2014-2015
Ngày 10/04/2017 324

Danh sách sinh viên đăng ký học phần học kỳ năm học 2014-2015

Danh sách các lớp Chính quy dài hạn kỳ II nằm học 2014 2015 (chỉ dùng để điểm danh)
Ngày 10/04/2017 319

Danh sách các lớp Chính quy dài hạn kỳ II nằm học 2014 2015 (chỉ dùng để điểm danh)

Danh sách các lớp Cao học kỳ II năm học 2014 2015 (chỉ dùng để điểm danh)
Ngày 10/04/2017 240

Danh sách các lớp Cao học kỳ II năm học 2014 2015 (chỉ dùng để điểm danh)

Danh sách các lớp Bằng 2 kỳ II nằm học 2014 2015 (chỉ dùng để điểm danh)
Ngày 10/04/2017 286

Danh sách các lớp Bằng 2 kỳ II nằm học 2014 2015 (chỉ dùng để điểm danh)