DS các lớp Tại chức kỳ 2 năm học 2016- 2017 (chỉ dùng điểm danh)
Ngày 22/04/2017 1364

DS các lớp Tại chức kỳ 2 năm học 2016- 2017 (chỉ dùng điểm danh)

Danh sách các lớp học phần theo TKB bổ sung (ngày 15/3-20-3)
Ngày 20/03/2017 1443

Danh sách các lớp học phần theo TKB bổ sung (ngày 15/3-20-3)

DS các lớp quản lý chính quy tín chỉ học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Ngày 09/03/2017 1316

DS các lớp quản lý chính quy tín chỉ học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

TKB Chính quy tín chỉ học kỳ II năm học 2016- 2017 (cập nhật 08/3/2017)
Ngày 08/03/2017 2346

TKB Chính quy tín chỉ học kỳ II năm học 2016- 2017 (cập nhật 08/3/2017)