Lịch công tác tuần từ ngày 15/05/2017 đến ngày 21/05/2017
Thứ - Ngày Thời gian - Nội dung - Địa điểm Thành phần - Chủ trì Yêu cầu
Thứ hai

15/05/2017

9:00 - 10:00: Họp Bộ môn Lý luận Chính trị

Địa điểm: VP khoa KHCB

Chủ trì: ThS. Vũ Thị Hiên

Thành phần: Toàn thể Giảng viên trong bộ môn

10:00 - 11:00: Họp Giao ban Khoa CT

Địa điểm: VP Khoa CT

Chủ trì: PGS-TS. Lê Văn Bách

Thành phần: Phó Khoa CT, Trưởng và phó các BM thuộc Khoa CT

10:00 - 11:30: Họp Giao ban Khoa KHCB

Địa điểm: VP Khoa KHCB

Chủ trì: TS Vũ Hồng Vận

Thành phần: Trưởng, Phó Khoa; Trưởng các BM và toàn thể GV của Khoa

10:00 - 11:30: Báo cáo chương trình đào tạo ngành ITS

Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: BM Điện điện tử

Thành phần: Ban giám đốc; Phòng Đào tạo

Nước (5)

14:45 - 16:00: Họp bộ môn Toán tháng 5

Địa điểm: VP KHCB

Chủ trì: ThS Võ Xuân Bằng

Thành phần: Toàn thể GV môn Toán

16:00 - 17:00: Họp Giao ban BM Đường bộ - Đường sắt

Địa điểm: VP Khoa CT

Chủ trì: PGS-TS. Lê Văn Bách

Thành phần: Toàn thể GVBM

Thứ ba

16/05/2017

10:00 - 11:30: Họp về miễn giảm phí nội trú Ký túc xá đối với sinh viên có thành tích cao trong học tập, hoạt động Đoàn - Hội và sinh viên diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PGĐ Võ Trường Sơn

Thành phần: Trưởng các đơn vị Phòng CTCTSV, Ban Quản lý KTX, Phòng TCKT, Phòng TCHC, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên. Lưu ý: Phòng CTCTSV chuẩn bị danh sách đối tượng đề xuất

Nước (10)

10:00 - 11:00: Họp bộ môn CNTT định kỳ

Địa điểm: VP Bộ môn

Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

Thành phần: Toàn thể GV BM. CNTT

14:00 - 16:00: Họp liên tịch BCH Đoàn trường, BTK HSV trường với Ban Giám đốc

Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: Đoàn Thanh niên

Thành phần: Ban Giám đốc, BCH Đoàn trường, BTK HSV trường, Thầy Lê Nhật Tùng-Trưởng phòng CTCT&SV.

Thứ tư

17/05/2017

9:00 - 10:30: Họp Ban thanh tra

Địa điểm: VP Ban Thanh tra

Chủ trì: ThS Hà Thị Thanh

Thành phần: Toàn thể Ban Thanh tra

10:00 - 11:30: Họp về việc triển khai thử nghiệm hệ thống dịch vụ một cửa cho sinh viên.

Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PGĐ Võ Trường Sơn

Thành phần: Bộ phận cấp bảng điểm sinh viên (Phòng Đào tạo), Bộ phận cấp thẻ sinh viên, cấp giấy xác nhận sinh viên (Phòng CTCTSV) Chú ý: Phòng CTCTSV chuẩn bị demo

Nước (10)
Thứ năm

18/05/2017

Thứ sáu

19/05/2017

7:30 - 12:00: Phiên tiểu ban - Hội nghị sinh viên NCKH năm học 2016-2017

Địa điểm:

Chủ trì: Theo Quyết định 940 - 947/QĐ - ĐH GTVT - PH.HCM.

Thành phần: Giáo viên hướng dẫn, sinh viên thực hiện đề tài và các sinh viên thuộc khoa, bộ môn

9:00 - 11:30: Kiểm tra công tác bàn giao đề thi, đáp án, công tác tổ chức coi thi,chấm thi của Phòng KT & ĐBCL

Địa điểm: VP KT&ĐBCL

Chủ trì: Ban Thanh tra

Thành phần: Ban Thanh tra, Phòng KT&ĐBCL

Thứ bảy

20/05/2017

Chủ nhật

21/05/2017