Hệ Vừa làm Vừa học

Lịch thi Học kỳ phụ Tháng 12.2016 hệ Niên chế (Tại chức, Liên thông, Bằng 2) tại Phân hiệu.

(20/03/2017)

Kính gửi: Sinh viên các hệ Vừa làm vừa học, Liên thông, Bằng 2.

Thời khóa biểu học kỳ thứ 1 của lớp Kinh tế vận tải sắt K57 - Dĩ An

(17/03/2017)

Kính gửi: sinh viên lớp Kinh tế vận tải sắt K57 - Dĩ An

Thông báo xét thôi học và cảnh báo kết quả học tập Khóa 54, 55, 56 hệ Đại học Chính quy học kỳ 1 năm học 2016-2017

(03/03/2017)

Kính gửi: -Các khoa, bộ môn trực thuộc; - Cố vấn học tập và sinh viên các lớp Khóa 54, 55, 56 hệ Đại học Chính quy.

 Trang  1 2 3 4