Giới thiệu Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

(3/18/2015 11:18:58 PM)


PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Phòng 104, 105 Nhà C3 - Trường Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở II
Điện thoại: (08) 38962819, (08) 37307120, (08) 37306883.
Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Du
Phó Trưởng phòng: ThS. Huỳnh Văn Quân

         Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 1549/QĐ- ĐHGTVT do Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải ký ngày 9/9/2010.
        Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện các chức năng quản lý về công tác thi và đảm bảo chất lượng đào tạo tại Cơ sở II.
        - Chủ trì xây dựng các văn bản quản lý, quy trình thi - kiểm tra, hướng dẫn về công  tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi  được ban hành; Tổ chức thi và chấm thi các kỳ thi tại Cơ sở II;
        - Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo. Thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy, lấy ý kiến doanh nghiệp. 

         Tổng số cán bộ, viên chức của Ban hiện có 9 người, trong đó có 02 thạc sỹ, 6 kỹ sư-cử nhân. TT Họ và tên
Trình độ
Chức vụ hiện nay
 Ảnh
1 Nguyễn Văn Du
Thạc sĩ

Trưởng Phòng


Phụ trách chung.

Trực tiếp phụ trách:

Công tác tuyển sinh; thi kết thúc học phần;

Phối hợp với các Bộ môn, các đơn vị trong
công tác điều động cán bộ coi thi, chấm thi, đề thi;

Phân công giám thị coi thi; trực ngoài giờ;

Theo dõi và xử lý các thông tin liên quan đến
công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.


 
2 Huỳnh Văn Quân
Thạc sĩ

Phó trưởng Phòng

Hỗ trợ Trưởng Phòng trong các công tác của Phòng;

Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm các công việc:

Công tác đảm bảo chất lượng; công tác khảo sát lấy
ý kiến người học, đơn vị sử dụng lao động …;

Công tác kiểm tra điểm;

Xử lý số liệu tuyển sinh;

Quản lý và soạn đề Cao học;

Kiểm tra thanh toán kinh phí coi thi, chấm điểm
thành phần.


 
3 Phạm Minh Nhật
Thạc sĩ Chuyên viên

Thực hiện các công tác về tuyển sinh: hỗ trợ công tác
tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ tuyển sinh, chủ trì xử lý hồ sơ
tuyển sinh;

Hỗ trợ thực hiện các công tác về đảm bảo chất lượng;
công tác khảo sát lấy ý kiến người học, đơn vị sử dụng
lao động …;

Đưa các thông tin liên quan đến thi tuyển sinh lên
website; trả lời các ý kiến về công tác tuyển sinh
(điện thoại, website, email);

Thanh toán trực ngoài giờ; kiểm tra thanh toán chấm thi;

Kiểm tra công tác phòng thi vào thứ 6 hàng tuần.

Ghi chú:

+ Ngoài các công việc chính (thường nhật)
tất cả các nhân viên trong Phòng phải thực
hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Phòng
yêu cầu.
 
4 Nguyễn Thanh Hòa
 Đại học
 Chuyên viên

Nhận bài, gửi bài, theo dõi chấm thi, quản lý
bài thi; thanh toán chấm thi cho giáo viên
và Bộ môn;

Thống kê, báo cáo trưởng Phòng các học
 phần quá hạn chấm.


 
5 Nông Thị Hải Châu
 Đại học
Chuyên viên 

Kiểm tra công tác nhận bài, gửi bài, theo
dõi chấm thi, quản lý bài thi;

Theo dõi công tác chấm thi tập thể của
các Bộ môn;

Chủ trì nhận và chuyển bảng điểm cho
Phòng Đào tạo, scan bảng điểm đưa
lên website;

Phối hợp thực hiện công tác khảo sát
lấy ý kiến người học, đơn vị sử dụng
lao động …;

Phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh;

Tiếp nhận đơn - thư, ý kiến của sinh viên
và giảng viên báo cáo trưởng Phòng và trả
các đơn, thư liên quan đến công tác phòng thi;

Kiểm tra công tác phòng thi vào thứ
5 hàng tuần.


 
6 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 Đại học
Chuyên viên

Thực hiện các công tác đảm bảo chất lượng;

Chủ trì thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến
người học, đơn vị sử dụng lao động …;

Đưa các thông tin liên quan đến công tác
đảm bảo chất lượng lên website;

Thanh toán kinh phí chấm điểm thành phần,
 coi thi;

Kiểm tra công tác phòng thi vào thứ 4 hàng
 tuần.

Nghỉ thai sản từ 11/07/2016 - 10/01/2017 (Công
việc trong thời gian này do chị Châu phụ trách
chính, các nhân viên trong Phòng hỗ trợ)

 
 
7 Nguyễn Thị Xuân
 Đại học
Chuyên viên

Nhận danh sách thi, học lại từ Phòng Đào tạo;

Chuẩn bị danh sách thi, túi thi, đề thi theo lịch
thi, quản lý đề, có kế hoạch bổ sung và yêu cầu
đề các học phần thuộc khối Công trình, Cơ khí,
Điện - Điện tử;

Bàn giao đề thi cho giáo viên coi thi vào các buổi
chiều và nhận túi bài thi các môn vào buổi sáng;

Nhận, xác nhận             khi giảng viên nộp bảng
điểm thành phần các học phần thuộc khối Công
trình, Cơ khí, Điện - Điện tử;

Kiểm tra công tác phòng thi vào thứ 2 hàng tuần.

(Làm việc: + Sáng 7h30 – 11h30, + chiều 12h45 –
 16h15).


 
 Trần Việt Huy Đại học  Chuyên viên

Nhận danh sách thi lại, học lại từ Phòng đào tạo;

Chuẩn bị danh sách thi, túi thi, đề thi theo lịch thi,
quản lý đề, có kế hoạch bổ sung và yêu cầu đề
ác học phần thuộc khối Cơ bản, Kinh tế - Vận tải;

Bàn giao đề thi cho giáo viên coi thi vào các buổi
sáng và nhận túi bài thi các môn vào buổi chiều;

Nhận, xác nhận             khi giảng viên nộp bảng
 điểm thành phần các học phần thuộc khối
Cơ bản, Kinh tế - Vận tải;

Nhận lịch thi và sao gửi theo yêu cầu của
Trưởng Phòng;

Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng;

Kiểm tra công tác phòng thi vào thứ 3 hàng tuần.

(Làm việc: + Sáng 6h45 – 10h45, + chiều 13h30
– 17h00). 
9  Nguyễn Thị Dung
Nhân viên 

Thực hiện các công tác về tuyển sinh: chủ trì
công tác tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ tuyển sinh,
hỗ trợ xử lý hồ sơ tuyển sinh;

Lưu bảng điểm và kiểm tra công tác nhập điểm.
Thường xuyên báo cáo các kết quả nhập điểm;

Theo dõi việc nghỉ phép;


 Lượt xem: 0
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng