Giới thiệu Ban Thiết bị-Quản trị

(3/18/2015 11:02:18 PM)


PHÒNG THIẾT BỊ QUẢN TRỊ
Địa chỉ: Phòng 11, 12 Nhà D3 - Trường Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở II
Điện thoại: (08) 38963 235 - Email: 
thietbiquantri@utc2.edu.vn
Trưởng Ban: TS. Nguyễn Hữu Chí

       Phòng Thiết bị quản trị được thành lập theo Quyết định số 448/TCCB ngày 22/10/1992 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải. Phòng có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc phân hiệu về công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất. Phòng có các nhiệm vụ sau:       

1. Công tác thiết bị quản trị:

       a) Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa các công trình và bổ sung cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
       b) Tổ chức thực hiện mua sắm, tiếp nhận, quản lý và cấp phát trang thiết bị, vật tư cho các đơn vị theo kế hoạch.
       c) Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì xây dựng và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, khai thác cơ sở vật chất.
       d) Quản lý toàn bộ đất đai và tài sản, các công trình trên đất do phân hiệu quản lý. Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý tài sản, cơ sở vật chất, các phương tiện phục vụ cho cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
       e) Làm việc với cơ quan cung cấp điện, nước và thông tin liên lạc để đảm bảo việc cung cấp điện, nước và thông tin liên lạc phục vụ cho các hoạt động của phân hiệu
       f) Quản lý việc sử dụng điện, nước của các đơn vị trong phân hiệu và các đơn vị liên kết.
       g) Bảo trì hệ thống điện, nước khu văn phòng, giảng đường và nhà khách.
       h) Quản lý hồ sơ nhà đất; làm việc với cơ quan liên quan về đất đai và cơ sở vật chất của phân hiệu khi được Ban Giám đốc phân công.
       i) Phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai công tác phòng chống bão lụt, thiên tai.
       j) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm kê đánh giá chất lượng, giá trị các loại tài sản, tính toán khấu hao và tổ chức thanh lý tài sản.
       k) Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán làm các thủ tục thanh toán kinh phí mua sắm, sửa chữa . . . triển khai tại phân hiệu.
       l) Chịu trách nhiệm chăm sóc vườn hoa cây cảnh, trong khuôn viên khu giảng đường, thư viện, văn phòng.
       m) Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác quy hoạch và triển khai quy hoạch tại phân hiệu.
       n) Thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại hội trường, thư viện, đường đi, khu công cộng tại khu văn phòng, hội trường, thư viện.

2. Công tác quản lý giảng đường:
       a) Thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại các phòng học, đường đi, khu công cộng tại khu giảng đường.
       b) Quản lý các phòng nước tại khu giảng đường.
       c) Trực tiếp quản lý các thiết bị: máy chiếu, âm thanh tại các phòng học và hội trường.

3. Công tác quản lý dự án:
       a) Quản lý các dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị tại phân hiệu
       b) Thẩm định các hồ sơ đầu tư, mua sắm, sửa chữa do các đơn vị tư vấn lập.
       c) Giám sát đầu tư xây dựng các công trình, dự án được phân công.
       d) Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán làm các thủ tục thanh quyết toán các dự án đầu tư triển khai tại phân hiệu.
       e) Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật một số công trình sửa chữa nhỏ khi được Ban Giám đốc giao.

Tổng số cán bộ, viên chức và lao động khoán gọn của ban gồm 15 người, trong đó có: 02 Tiến sĩ; 04 Kỹ sư, 01 Đảng viên.

TT
Họ và tên
Chuyê môn, nghiệp vụ
Chức danh, nhiệm vụ
Ghi chú
1Nguyễn Hữu Chí


Tiến sĩ, Giảng viên chính
Trưởng Phòng,  phụ trách chung

Phụ trách chung công việc của đơn vị, trực tiếp phụ trách công tác: Quản lý Nhà đất, quy hoạch, tài sản. Lập kế hoạch và triển khai công tác đầu tư xây dựng, mua sắm, công tác quan hệ với cơ quan chính quyền về mảng TBQT. Làm việc với các cơ quan cung cấp điện, nước, truyền thông để đảm bảo việc cung cấp điện nước, thông tin cho hoạt động của Nhà trường. Báo cáo tháng, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Phòng TBQT. Quan hệ với các đơn vị trong phân hiệu hoặc các đơn vị của Nhà trường tại Hà Nội để hoàn thành, nhiệm vụ của Phòng TBQT.
2
Nguyễn Thạc Quang

Tiến sĩ Phó Phòng, Giảng viên kiêm nhiệm

Phụ trách công tác: Quản lý điều hành công tac của các nhân viên khoán gọn và hợp đồng. Điều hành công việc của thợ điện, thợ nước và nhân viên trực kỹ thuật các Phòng học, Hội trường, Phòng làm việc, Phòng khách, nhà để xe, nhà vệ sinh. Kiểm tra bổ sung, duy tu các thiết bị PCCC trong toàn trường. Tham mưu cho Ban Giám đốc về mảng xã hội hóa một số công trình trong phân hiệu. Tham gia và chịu trách nhiệm ( các công trình được phân công ) về công tác kiểm tra, kiểm soát hồ sơ bước chuẩn bị đầu tiên đến bước hoàn công, thanh toán quyết toán các công trình; kiểm tra, giám sát công tác sửa chữa, đầu tư xây dựng mới, mua sắm của Nhà trường. Điều hành các công tác của Phòng TBQT khi Trưởng Phòng đi công tác hay nghỉ phép. Thành viên tổ chức quản lý dự án Giảng đường Đa năng của phân hiệu, làm việc với Phòng TBQT ngoài HN các công việc liên quan tới dự án GIảng đường Đa năng. Quan hệ với Sở Quy hoạch kiến trúc và UBND TP. HCM.

 3
Nguyễn Xuân Tùng
 
 Kỹ sư  Giảng viên kiêm nhiệm 

Triển khai thực hiện về các công việc Thiết kế phương án sửa chữa nhỏ và cải trang khuôn viên.
Thiết kế xây dựng mới công trình nhỏ. Giám sát xây dựng công trình. Kiểm tra, làm thủ tục quyết toán. 
Lên phương án sửa chữa nhỏ, kiểm tra giám sát thi công sửa chữa.

 
4


Lê Đình Thục


Kỹ sư 
Giảng viên kiêm nhiệm 

Triển khai thực hiện các công việc thưc hiện, kiểm tra dự toán xây dựng công trình, lựa chọn nhà đầu tư thi công, lắp đặt thiết bị công trình, thanh quyết toán cho nhà thầu.
5

Trần Quốc Trung


Kỹ sư
Chuyên viên

Triển khai thực hiện các công việc làm thủ tục mua sắm tài sản, thiết bị. Thiết kế phương án sửa chữa nhỏ.
Thiết kế xây dựng mới công trình nhỏ. Giám sát xây dựng công trình, kiểm tra, làm thủ tục quyết toán. Đôn đốc kiểm tra vệ sinh, cây cảnh của nhân viên khoán gọn. 
Lên phương án sửa chữa nhỏ, kiểm tra giám sát thi công sửa chữa, kiểm kê tài sản, nhập số liệu phần mềm.

6

Cù Việt Dũng

Kỹ sư 
Chuyên viên 

Triển khai thực hiện các công việc làm thủ tục mua sắm tài sản và thiết bị. Nhập tài sản và thiết bị vào phần mềm.
7


Lê Đăng Cấp


Thợ điện, nước
Triển khai thực hiện các công việc trực âm thanh - ánh sáng Hội trường. Kiểm tra định kỳ điện nước, sửa chữa điện, nước, âm thanh các phòng học, Hội trường, Phòng làm việc, khu công cộng, khắc phục sự cố điện nước trong ngày nghỉ và đêm.
 8 Đặng Văn Thỏa  Kỹ sư   Triển khai thực hiện các công việc hệ thống âm thanh và máy chiếu, sửa chữa máy tính, quản lý tài sản qua phần mềm. Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật một số công trình.  
9
Lê Thị MaiTrực phòng nước GV, vệ sinh phòng học, đường đi khu giảng đường.
Hợp đồng khoán gọn
         
10
Lê Thị ToanTrực phòng nước GV, vệ sinh phòng học, đường đi khu giảng đường.
Hợp đồng khoán gọn
11 Nguyễn Thị Hoài
   Trực phòng nước GV, vệ sinh phòng học, đường đi khu giảng đường.
Hợp đồng khoán gọn 
 12 Trần Thị Dung
   Trực phòng nước GV, vệ sinh phòng học, đường đi khu giảng đường.
 Hợp đồng khoán gọn
 13 Trần Thị Lan
   Nhân viên vệ sinh khu văn phòng, thư viện
 Hợp đồng khoán gọn
 14 Nguyễn Thị Thanh Vân
    Nhân viên vệ sinh phòng đọc, đường đi khu giảng đường   Hợp đồng khoán gọn 
 15 Nguyễn Văn Quang (A)
  Cắt cỏ, vệ sinh máng, rãnh thoát nước, chăm sóc cây cảnh
Hợp đồng khoán gọn 
 16 Nguyễn Văn Quang (B)
 
   Chăm sóc cây cảnh
Hợp đồng khoán gọn 

Lượt xem: 0
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng