Giới thiệu Phòng Tài chính - Kế toán

(3/12/2015 11:28:26 PM)


PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Địa chỉ: Phòng 7, 8 Nhà D3 - Trường Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở II
Điện thoại: (08) 38962174 - Email: 
bantaivu@utc2.edu.vn
Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Quảng
Phó Trưởng phòng: ThS. Nông Hải Yến

         Phòng Tài chính - Kế toán có chức năng tham mưu cho Ban Lãnh đạo Nhà trường về công tác tài chính kế toán tại Cơ sở II, tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính và công tác kế toán theo đúng quy định của nhà nước và nhà trường, phản ánh và giám sát các hoạt động tài chính của Phân hiệu..

Phòng Tài chính- Kế toán (trước đây l;à Ban TCKT)  được thành lập ngay từ khi thành lập Cơ sở II Trường Đại học GTVT, thời kỳ đầu có tên gọi là Tổ Tài vụ, sau đổi thành Ban tài vụ và từ tháng 2 năm 2012 đến nay đổi tên thành Ban Tài chính- Kế toán.

Kể từ khi thành lập đến nay, Phòng Tài chính- Kế toán luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp một phần vào thành tích chung của Cơ sở II nói riêng và của Trường Đại học GTVT nói chung.

Hiện nay Ban Tài chính- Kế toán Phân hiệu có 05 cán bộ, nhân viên, đủ năng lực và trình độ để thực hiện công việc được giao:      


 TT Họ và tên
Trình độ
Chức vụ hiện nay
 Ảnh
1 Nguyễn Văn Quảng
Thạc sĩ

Trưởng phòng

 Phụ trách chung;

- Lập kế hoạch thu chi tài chính năm học 
và năm báo cáo;

 - Lập các báo cáo thu chi tài chính quý, năm;

 - Kế toán thanh toán phúc lợi, khen thưởng:

- Quản lý mạng thu tiền của sinh viên:
 xác định thời gian và mức thu học phí, 
xuất và nhận bảng kê thu tiền với ngân
 hàng, nhập bảng kê đã thu tiền vào
 hệ thống;    
 
2 Nông Hải Yến
Thạc sĩ
Phó Trưởng Phòng

- Phụ trách công việc của Phòng khi
Trưởng Phòng vắng;
 - Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
 tất 
cả các khoản thu; thanh toán tiền lương
cơ 
bản, lương 2, phụ cấp quản lý và hỗ trợ
hành 
chính; thanh toán BHXH; thanh toán thuế; 
thanh toán mua sắm, sửa chữa;  
 - Kế toán TSCĐ, sửa chữa, vật tư văn phòng
(Kết hợp cùng chị Vân);
- Kế toán thu học phí bậc Cao học, thu nội
 trú, học phí học kỳ phụ, lệ 
phí thi lại và thu khác;
- Kế toán tiền gửi NH: Kho bạc Tp. HCM, Kho
bạc Quận 9, Ngân hàng Công thương 
 CN
 Thủ đức, NH Nông nghiệp& PTNN CN 9;

- Kế toán thanh toán lương.


 
3 Trịnh Thị Bình
Cử nhân
Kế toán viên

- Kế toán thu học phí học hệ Liên thông, bằng
 2, VLVH bậc đại học;

 - Kế toán thanh toán giảng dạy, học bổng, …;

 - Kế toán tạm ứng, phải thu, phải trả, trong 
đó bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân;

 - Kế toán chi hoạt động;      

- Xử lý, bảo quản chứng từ kế toán;
 
4
Hoàng Thị Hồng
Vân
Cử nhân
Kế toán viên

- Kế toán tiền mặt;

- Kế toán thanh toán dịch 
vụ mua ngoài (tiền điện, nước, điện thoại);
- Kế toán TSCĐ, công cụ, dụng cụ (phối
 hợp cùng chị Yến);
- Giao dịch với ngân hàng Công thương,
 Nông nghiệp, Kho bạc Q.9;
- Quản lý các loại ấn chỉ liên quan đến 
thuế (hóa đơn bán hàng, Biên lai thu tiền);

- Kế toán thu học phí bậc Đại học
hệ chính quy;

- In các bảng kê thu tiền qua mạng;5 Võ Thị Thanh Lý
Cử nhân
Kế toán viên

- Thu chi tiền mặt;

- Ghi sổ quỹ tiền mặt.

- Giao dịch với KB, NH để nộp và rút tiền;

- Cuối ngày tự tiến hành kiểm kê tiền mặt
 tồn quỹ. Cuối tháng, kết hợp với chị Vân
 tiến hành kiểm kê tiền tồn quỹ và lập 
biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt.
- Viết Biên lai thu tiền và lập Bảng kê thu 
tiền học phí, nội trú, học kỳ phụ,… (trong
trường hợp thu bằng tiền mặt);
- Thanh toán thuế của Trung tân ĐTTH, 
giao dịch với cơ quan thuế.
Ghi chú: Ngoài công việc được phân công 
sẽ thực hiện một số nhiệm vụ khác theo 
sự điều động của Nhà trường và Trưởng 
Phòng TC- KT.

 

Lượt xem: 0
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng