Giới thiệu Phòng Khoa học Công nghệ & Đối ngoại

(3/12/2015 11:08:13 PM)


PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỐI NGOẠI
Địa chỉ: Nhà D3 - Trường Đại học Giao thông Vận tải- Cơ sở II.
Địa chỉ email: bankhcndn@utc2.edu.vn
Trưởng Ban:     TS. Ngô Châu Phương

         Phòng Khoa học công nghệ và đối ngoại trước đây là Ban KHCN-ĐN được thành lập ngày 10/05/2005 với chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc quản lý hoạt động về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, công tác thông tin khoa học và lao động sản xuất tại Phân hiệu, công tác đối ngoại, công tác an ninh đối ngoại, quảng bá thương hiệu của Trường và Phân hiệu ở trong và ngoài nước.

Phòng Khoa học công nghệ và đối ngoại  có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ theo định hướng của Trường và của Phân hiệu; Quản lý, theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ (đề tài NCKH, dự án các cấp, hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế,…); Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế cấp Trường tại Phân hiệu; Phối hợp với các đơn vị liên quan tập hợp, xét duyệt và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ; Tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; Quản lý công tác lao động sản xuất, chuyển giao công nghệ; Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, ươm tạo công nghệ của Trường; Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Tài chính – kế toán quản lý các đơn vị tham gia NCKH-LĐSX; Phối hợp với các đơn vị khác thực hiện công tác bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường; Tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiển sản xuất.

Phòng KHCN-ĐN cũng có các nhiệm vụ về hoạt động đối ngoại như xây dựng chiến lược phát triển quan hệ đối ngoại trong nước và quốc tế của Phân hiệu; Thiết lập mới và duy trì mối quan hệ hợp tác với các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế; Quản lý, kiểm tra, theo dõi hoạt động đối ngoại của các tổ chức, cá nhân tại Phân hiệu; Phối hợp với các tổ chức cá nhân, chủ trì các hoạt động đối ngoại cấp tại Phân hiệu và tham gia các hoạt động đối ngoại khác theo phân cấp; Chuẩn bị chương trình nội dung làm việc, nghi thức đón tiếp các đoàn khách trong nước và quốc tế; Tiếp nhận, xử lý, soạn thảo, dịch các tài liệu, thư, điện bằng tiếng nước ngoài; Phối hợp với các cơ quan hữu quan đảm bảo công tác an ninh đối ngoại và làm thủ tục cần thiết theo quy định cho các đoàn khách quốc tế; Cung cấp thông tin cần thiết cho cán bộ, viên chức và sinh viên có nhu cầu đi học tâp và công tác ở nước ngoài; Phối hợp với Phòng Đối ngoại và Phòng Tổ chức – Hành chính Phân hiệu làm thủ tục cho đoàn cán bộ của Cơ sở II đi công tác nước ngoài; Vận động, tiếp nhận, theo dõi các loại học bổng tài trợ.

          Tổng số cán bộ, viên chức của Ban hiện có 02 người trong đó 01 có trình độ tiến sỹ và 01 có trình độ đại học.

 TT Họ và tên
Trình độ
Chức vụ/ nhiệm vụ
 Ảnh
1 Ngô Châu Phương
Tiến sĩ
Trưởng Phòng

Thực hiện các công tác:
Phụ trách chung,
Công tác đối ngoại,
Công tác NCKH GV,
Công tác lao động sản xuất,
Tổ chức các sự kiện,
Các công tác khác do Ban GĐ phân công.
 
 2 Nguyễn Thị Mai Nhung Thạc sĩ Chuyên viên

Thực hiện các công tác:
Công tác NCKH sinh viên,
Chuyên đề cấp bộ môn,
Dịch tài liệu,
Công tác thống kê giờ hoạt động KHCN của GV,
Tham gia phục vụ các sự kiện,
Các công tác khác do Trưởng Phòng phân công.

 

Lượt xem: 0
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng