Giới thiệu Phòng Đào tạo

(12/31/2014 3:08:58 PM)


PHÒNG ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Nhà D3 - Trường Đại học Giao thông Vận tải- Cơ sở II.
Địa chỉ email: bandaotao@utc2.edu.vn
Trưởng Phòng:     TS. Võ Trường Sơn
Phó Trưởng Phòng: CN. Trần Phong Nhã

          Chức năng, nhiệm vụ

          Có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, tổ chức quản lý, triển khai công tác đào tạo bậc đại học hệ chính quy, hệ Liên thông chính quy, hệ Bằng 2 chính quy, hệ Vừa làm vừa học và Công tácxây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý, triển khai công tác đào tạobậc Cao học. Phòng Đào tạo có các nhiệm vụ sau :

          Lực lượng cán bộ và phân công nhiệm vụ

          Phòng Đào tạo gồm 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 07 chuyên viên phụ trách các mảng công việc như sau:

Lượt xem: 0
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng