Giới thiệu Ban Thanh tra

(12/30/2014 4:19:44 PM)


BAN THANH TRA

Địa chỉ: Nhà E1 - Trường Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở II
Điện thoại: (08) 37309469 - Email:  thanhtra@utc2.edu.vn
Trưởng Ban: ThS. Hà Thị Thanh

           Ban Thanh tra Cơ sở II có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Cơ sở II thực hiện công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Cơ sở II nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

           Nhiệm vu chính của Ban là xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra thường xuyên và đột xuất; định kỳ theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra; tổ chức triển khai giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo, quy chế tổ chức đào tạo; kiểm tra thi hết môn, thi và công nhận tốt nghiệp; thanh tra hoạt động của các đơn vị liên quan đến công tác đào tạo và các công tác khác để đảm bảo chất lượng đào tạo.


             Lực lượng cán bộ
 TT Họ và tên
Trình độ
Chức vụ hiện nay
 Ảnh
1 Hà Thị Thanh
Thạc sĩ
Trưởng Ban

Tổ chức, chỉ đạo, các thành viên trong Ban chấp
hành quy chế, quy định chung của Nhà Trường

Lập kế hoạch phân công nhiệm vụ, điều hành
đôn đốc kiểm tra các thành viên trong Ban thực
hiện tốt nhiệm vụ của mình;
Quản lý Ban về nhân sự, tài chính, tài

 sản và các hoạt động khác của Ban;

Phối hợp với các đơn vị khác tham gia
các công tác của Nhà Trường khi lãnh
đạo yêu cầu.


 
2 Trần Quang Hải Bằng
Thạc sĩ
-     Tham gia kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu của Trưởng Ban về:
 Giờ lên lớp, giờ đi làm của CBCNVC, kiểm tra các loại bằng tốt nghiệp
đầu vào; kiểm tra sổ đầu bài, công tác coi thi, chấm thi, vệ sinh toàn
Trường và các công tác khác.
 -    Tham gia làm công tác thanh tra trong kỳ thi tuyển sinh các hệ.
 -    tham gia các công việc khác mà Nhà trường yêu cầu.

o
3 Phạm Phú Cường
Tiến sĩ
-    Tham gia kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu của Trưởng Ban về: 
GIờ lên lớp, giờ đi làm của CBCNVC, kiểm tra các loại bằng tốt nghiệp đầu vào; 
kiểm tra sổ đầu bài, công tác coi thi, chấm thi, vệ sinh toàn Trường và các công tác khác.
-    Tham gia làm công tác thanh tra trong các kỳ thi tuyển sinh các hệ.
-    Tham gia các công việc khác khi được Ban và Nhà trường yêu cầu.

4 Tạ Thị Huệ
Thạc sĩ

 
5 Hoàng Thị Tuyết
Cử nhân
-    Soạn thảo và lưu trữ các văn bản liên quan đến Ban;
-    Kiểm tra thường xuyên giờ lên lớp, giờ đi làm của CBCNV, kiểm tra các 
loại bằng tốt nghiệp đầu vào; kiểm tra sổ đầu bài, công tác coi thi,vệ sinh toàn Trường
-    Tham gia làm công tác thanh tra trong các kỳ thi tuyển sinh các hệ.
 
6 Phạm Văn Lương Thạc sĩ -     Tham gia kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu của
Trưởng Ban về: Giờ lên lớp, giờ đi làm của CBCNVC, kiểm tra các loại bằng 
tốt nghiệp đầu vào; kiểm tra sổ đầu bài, công tác coi thi, chấm thi, vệ sinh
toàn Trường và các công tác khác.
-     Tham gia làm công tác thanh tra trong các kỳ thi tuyển sinh các hệ.
-     Tham gia các công việc khác được Ban và Nhà trường yêu cầu.
 

Lượt xem: 0
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng