Giới thiệu Phòng CTCT&SV

(12/29/2014 4:15:55 PM)


PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ SINH VIÊN

Địa chỉ: Phòng 6, 15 Nhà D3 - Trường Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở II
Điện thoại: (08) 3736 0564, (08). 3736 0563

Trưởng Phòng: KS. Lê Nhật Tùng


        Phòng Công tác chính trị và sinh viên được thành lập ngày 1/4/2013 với nòng cốt cán bộ từ Ban Đào tạo, Việc thành lập Ban CTCT&SV thể hiện một bước tiến quan trọng trong vấn đề hoàn thiện về cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Đại học GTVT tại TP. HCM nhằm đáp ứng quy mô đào tạo và quản lý người học ngày càng lớn.
        Phòng có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Phân Hiệu về các lĩnh vực: Công tác chính trị, tư tưởng; công tác thông tin, tuyên truyền và văn hoá quần chúng, công tác thi đua khen thưởng và công tác quản lý sinh viên, học viên cao học.

        Tổng số Cán bộ - Viên chức của Ban hiện có 05 người, trong đó có 01 GV kiêm nhiệm, 01 cán bộ trình độ sau đại học, 02 chuyên viên trình độ đại học và 01 chuyên viên trình độ Cao đẳng.. Tập thể Ban luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

        Đội ngũ cán bộ

Lượt xem: 0
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng