Danh sách các thông báo

TB v\v xử lý các trường hợp sinh viên chưa đăng ký học phần HKII 2016-2017.

(23/12/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ K50 đến K57.

TB v\v đăng ký các học phần tiếng Anh Học kỳ II năm học 2016-2017

(22/12/2016)

Kính gửi: Bộ môn Ngoại ngữ, Cố vấn học tập các lớp chính quy khóa 55, 56, 57 Sinh viên các lớp chính quy từ khóa 55, 56, 57

TB v\v đăng ký các học phần tiếng Anh Học kỳ II năm học 2016-2017

(22/12/2016)

Kính gửi: Bộ môn Ngoại ngữ, Cố vấn học tập các lớp chính quy khóa 55, 56, 57 Sinh viên các lớp chính quy từ khóa 55, 56, 57

THông báo đăng ký nội trú kỳ II năm học 2016-2017 (nhắc lại)

(22/12/2016)

Kính gửi: Sinh viên (SV) các khóa, các hệ đang theo học tại Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP. HCM.

TB v\v hoàn lại học phí chênh lệch học phần tiếng Anh A1 HK I 2016-2017

(21/12/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 55,56,57

 Trang  1 2 3 4 5 6 7 8