Danh sách các thông báo

Lịch thi lần 2, lần 3 học kỳ 1 năm học 2016-2017

(06/01/2017)

Kính gửi: sinh viên hệ vừa làm vừa học K53 Cần Thơ

Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch thi học kỳ I năm học 2016-2017 Hệ Cao học

(06/01/2017)

Kính gửi: Các học viên cao học các lớp khóa K23-2

Thông báo về việc bảo trì máy chủ đăng ký học phần.

(06/01/2017)

Kính gửi sinh viên hệ chính quy.

Thông báo về việc bảo trì máy chủ đăng ký học phần.

(06/01/2017)

Kính gửi sinh viên hệ chính quy.

TB thu hồi sách và giáo trình mượn của Thư viện trong học kỳ 1 năm học 2016-2017

(04/01/2017)

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 tại Phân hiệu, các lớp chính quy Khóa 55, 56 và 57 sẽ kết thúc Học kỳ 1 vào ngày 21/01/2017; bắt đầu vào học kỳ 2 từ ngày 12/02/2017. Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo đến toàn thể những sinh viên đã mượn sách tại thư viện kế hoạch hoàn trả cho Nhà trường như sau:

Lịch đọc duyệt đồ án tốt nghiệp- Cầu hầm

(03/01/2017)

Thời gian đọc duyệt từ ngày 05/01/2017 - 08/01/2017

 Trang  1 2 3 4 5 6 7 8