Danh sách các thông báo

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015-2016 Hệ Cao học Khóa K23-1, K23-2

(04/02/2016)

Kính gửi: Học viên các lớp khóa K23-1, K23-2

Thông báo v/v thay đổi lịch thi học kỳ I năm học 2015-2016 Hệ Cao học

(03/02/2016)

Kính gửi: Học viên các lớp Quản trị kinh doanh K22-2, Quản trị kinh doanh K23-1, Quản lý xây dựng K22-2, Quản lý xây dựng K23-1

Thời khóa biểu học kỳ thứ nhất của hệ Liên thông và Bằng 2 khóa 56

(02/02/2016)

Kính gửi: Sinh viên hệ liên thông, bằng 2 khóa 56

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2015-2016 (hệ Vừa làm Vừa học)

(02/02/2016)

Kính gửi: Sinh viên hệ Vừa làm Vừa học

Thông báo thu hồi sách/giáo trình/bài giảng của K55, K56 mượn của thư viện trong học kỳ 1 năm học 2015-2016

(29/01/2016)

Kính gửi : Toàn thể sinh viên Khóa 55, 56 hệ chính quy; Cố vấn học tập các lớp Khóa 55, 56 hệ chính quy. Thực hiện kế hoạch cho mượn sách/giáo trình phục vụ học tập trong học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với K55 và K56,

 Trang  1 2 3 4 5 6 7