Danh sách các thông báo

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp Đại học tháng 04/2015 đợt 1

(30/03/2015)

kính gửi: sinh viên các lớp chính quy, Bằng 2

Thông báo v/v phát bằng tốt nghiệp Đại học tháng 04/2015 đợt 1

(30/03/2015)

kính gửi: sinh viên các lớp chính quy, Bằng 2

Quyết định khen thưởng xếp loại tốt nghiệp của sinh viên Khóa 51

(27/03/2015)

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 139/TCCB ngày 27/4/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Cơ sở II - Trường Đại học Giao thông Vận tải;

Quyết định khen thưởng xếp loại tốt nghiệp của sinh viên Khóa 51

(27/03/2015)

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 139/TCCB ngày 27/4/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Cơ sở II - Trường Đại học Giao thông Vận tải;

 Trang  1 2 3 4 5 6 7