Danh sách các thông báo

Quyết định khen thưởng Bộ môn và các đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic năm 2015

(22/05/2015)

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 139/TCCB ngày 27/4/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Cơ sở II - Trường Đại học Giao thông Vận tải

Thông báo v/v giải quyết sinh viên nghỉ có lý do trong quá trình đào tạo

(22/05/2015)

Kính gửi: - Cố vấn học tập; - Đơn vị liên kết; - Toàn thể sinh viên, học viên cao học (gọi chung là sinh viên)

Thông báo v/v giải quyết sinh viên nghỉ có lý do trong quá trình đào tạo

(22/05/2015)

Kính gửi: - Cố vấn học tập; - Đơn vị liên kết; - Toàn thể sinh viên, học viên cao học (gọi chung là sinh viên)

Thông báo của ban Tài chính- Kế toán

(22/05/2015)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 52& 53 hệ chính quy chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ II, nấc 2 năm học 2014- 2015

Thông báo của ban Tài chính- Kế toán

(22/05/2015)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 52& 53 hệ chính quy chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ II, nấc 2 năm học 2014- 2015

Lịch thi học lại Hệ Cao học của đợt đăng ký học lại tháng 06/2014 và tháng 12/2014

(21/05/2015)

Kính gửi: Các học viên đăng ký học lại tháng 06/2014 và tháng 12/2014

Lịch thi học kỳ II năm học 2014-2015 các lớp khóa K22-1 và K22-2 Hệ Cao học (cập nhật phòng thi)

(21/05/2015)

Kính gửi: Học viên các lớp khóa K22-1 và K22-2 Hệ Cao học

 Trang  1 2 3 4 5 6 7