Danh sách các thông báo

Thông báo đăng ký nội trú hè 2016

(30/05/2016)

Kính gửi: Sinh viên, học viên (SV) đang học tại Trường Đại học GTVT – Cơ sở II.

Danh sách học phần được chuyển điểm của sinh viên chuyển từ hệ đào tạo Chính quy sang hệ Vừa làm vừa học đợt tháng 04/2016 (dự kiến)

(27/05/2016)

Kính gửi: - Sinh viên lớp VLVH-Cầu đường bộ K55 Cần Thơ và lớp VLVH-Đầu máy Toa xe K55 Dĩ An.

Danh sách học phần được chuyển điểm của sinh viên chuyển từ hệ đào tạo Chính quy sang hệ Vừa làm vừa học đợt tháng 04/2016 (dự kiến)

(27/05/2016)

Kính gửi: - Sinh viên lớp VLVH-Cầu đường bộ K55 Cần Thơ và lớp VLVH-Đầu máy Toa xe K55 Dĩ An.

Danh sách học phần được chuyển điểm của sinh viên chuyển từ hệ đào tạo Chính quy sang hệ Vừa làm vừa học đợt tháng 04/2016 (dự kiến)

(27/05/2016)

Kính gửi: - Sinh viên lớp VLVH-Cầu đường bộ K55 Cần Thơ và lớp VLVH-Đầu máy Toa xe K55 Dĩ An.

Về việc kê khai khối lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên

(26/05/2016)

Trưởng các Bộ môn và các Giảng viên kê khai số giờ quy đổi các hoạt động nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong năm 2015-2016.

Thông báo đăng ký nội trú học kỳ I năm học 2016 – 2017

(25/05/2016)

Kính gửi: Sinh viên các khóa, các hệ đang theo học tại Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở II.

 Trang  1 2 3 4 5 6 7