Danh sách các thông báo

Thông báo Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 tại Quận 9

(02/12/2016)

Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 tại Quận 9

Quyết định miễn, giảm học phí, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017

(02/12/2016)

Thực hiện miễn, giảm học phí cho 97 sinh viên, chi trả trợ cấp xã hội cho 83 sinh viên, hỗ trợ chi phí học tập cho 05 sinh viên trong học kỳ I năm học 2016 – 2017 (có danh sách kèm theo)

Quyết định miễn, giảm học phí, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017

(02/12/2016)

Thực hiện miễn, giảm học phí cho 97 sinh viên, chi trả trợ cấp xã hội cho 83 sinh viên, hỗ trợ chi phí học tập cho 05 sinh viên trong học kỳ I năm học 2016 – 2017 (có danh sách kèm theo)

 Trang  1 2 3 4 5 6 7