Danh sách các thông báo

TB tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2014-2015

(31/10/2014)

Căn cứ vào Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng đã ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng theo Quyết định số 166/QĐ-ĐHGTVT ngày 25 tháng 01 năm 2013;

Thời khóa biểu kỳ 2 năm học 2014-2015 (Lớp BẰNG 2 - CẦU ĐƯỜNG BỘ K54 - QUẬN 9)

(31/10/2014)

Kính gửi sinh viên lớp BẰNG 2 - CẦU ĐƯỜNG BỘ K54 - QUẬN 9

Thông báo v/v thay đổi mức học phí Khóa 55 hệ Chính quy dài hạn Học kỳ I năm học 2014 - 2015

(28/10/2014)

Kính gửi: Sinh viên khóa 55 hệ Chính quy dài hạn Trường Đại học GTVT – Cơ sở II.

Thông báo v/v thay đổi mức học phí Khóa 55 hệ Chính quy dài hạn Học kỳ I năm học 2014 - 2015

(28/10/2014)

Kính gửi: Sinh viên khóa 55 hệ Chính quy dài hạn Trường Đại học GTVT – Cơ sở II.

 Trang  1 2 3 4 5 6 7