Danh sách các thông báo

TB lịch học HKP tháng 6 năm 2015 đợt 3 (lớp riêng đóng thêm tiền)

(10/10/2015)

Kính gửi: - sinh viên đăng ký học HKP T6.2015

TB lịch học HKP tháng 6 năm 2015 đợt 3 (lớp riêng đóng thêm tiền)

(10/10/2015)

Kính gửi: - sinh viên đăng ký học HKP T6.2015

TB lịch học HKP tháng 6 năm 2015 đợt 3 (lớp riêng đóng thêm tiền)

(10/10/2015)

Kính gửi: - sinh viên đăng ký học HKP T6.2015

TB lịch học HKP tháng 6 năm 2015 đợt 3 (lớp riêng đóng thêm tiền)

(10/10/2015)

Kính gửi: - sinh viên đăng ký học HKP T6.2015

Quyết định Phân công Cố vấn học tập cho các lớp khóa 56.

(08/10/2015)

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 139/TCCB ngày 27/4/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Cơ sở II - Trường Đại học Giao thông Vận tải;

Quyết định Phân công Cố vấn học tập cho các lớp khóa 56.

(08/10/2015)

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 139/TCCB ngày 27/4/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Cơ sở II - Trường Đại học Giao thông Vận tải;

Thông báo lịch thi kiểm tra đầu vào Tiếng Anh hệ chính quy khóa 56

(07/10/2015)

Kính gửi: Sinh viên hệ chính quy khóa 56

Thông báo lịch thi kiểm tra đầu vào Tiếng Anh hệ chính quy khóa 56

(07/10/2015)

Kính gửi: Sinh viên hệ chính quy khóa 56

 Trang  1 2 3 4 5 6 7