Danh sách các thông báo

Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên năm học 2015 - 2016

(29/04/2016)

Kể từ năm học 2015-2016, Cơ ở II sẽ tổ chức nghiệm thu đề tài và tổng kết NCKH của sinh viên theo hình thức Hội nghị NCKH. Tên của Hội nghị là “Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015 - 2016”.

Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên năm học 2015 - 2016

(29/04/2016)

Kể từ năm học 2015-2016, Cơ ở II sẽ tổ chức nghiệm thu đề tài và tổng kết NCKH của sinh viên theo hình thức Hội nghị NCKH. Tên của Hội nghị là “Hội nghị tổng kết nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015 - 2016”.

Quyết định về việc cấp học bổng KKHT học kỳ II 2015-2016 hệ chính quy

(29/04/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp khóa 53,54,55,56

Quyết định về việc cấp học bổng KKHT học kỳ II 2015-2016 hệ chính quy

(29/04/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp khóa 53,54,55,56

TB v/v đăng kí thi lại các học phần tiếng Anh A1, A2 khóa 55, 56

(29/04/2016)

Kính gửi: - Sinh viên đại học chính quy K55, K56; - Cố vấn học tập các lớp đại học chính quy K55, K56; - Bộ môn Ngoại ngữ

TB v/v đăng kí thi lại các học phần tiếng Anh A1, A2 khóa 55, 56

(29/04/2016)

Kính gửi: - Sinh viên đại học chính quy K55, K56; - Cố vấn học tập các lớp đại học chính quy K55, K56; - Bộ môn Ngoại ngữ

TB v/v đăng kí thi lại các học phần tiếng Anh A1, A2 khóa 55, 56

(29/04/2016)

Kính gửi: - Sinh viên đại học chính quy K55, K56; - Cố vấn học tập các lớp đại học chính quy K55, K56; - Bộ môn Ngoại ngữ

TB v/v đăng kí thi lại các học phần tiếng Anh A1, A2 khóa 55, 56

(29/04/2016)

Kính gửi: - Sinh viên đại học chính quy K55, K56; - Cố vấn học tập các lớp đại học chính quy K55, K56; - Bộ môn Ngoại ngữ

 Trang  1 2 3 4 5 6 7