Danh sách các thông báo

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên - trao tại lễ khai giảng năm học 2014 - 2015 ngày 30/10/2014

(24/10/2014)

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 139/TCCB ngày 27/4/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Cơ sở II - Trường Đại học Giao thông Vận tải; Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ Tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ trường đại học”; Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện năm học 2013 – 2014 và hoàn cảnh của sinh viên; Theo đề nghị của thường trực Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật sinh viên,

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên - trao tại lễ khai giảng năm học 2014 - 2015 ngày 30/10/2014

(24/10/2014)

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 139/TCCB ngày 27/4/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Cơ sở II - Trường Đại học Giao thông Vận tải; Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ Tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ trường đại học”; Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện năm học 2013 – 2014 và hoàn cảnh của sinh viên; Theo đề nghị của thường trực Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật sinh viên,

Thông báo v/v đóng học phí Khóa 55 hệ Chính quy dài hạn Học kỳ I năm học 2014 - 2015

(23/10/2014)

Kính gửi: Sinh viên khóa 55 hệ Chính quy dài hạn Trường Đại học GTVT – Cơ sở II.

Thông báo v/v đóng học phí Khóa 55 hệ Chính quy dài hạn Học kỳ I năm học 2014 - 2015

(23/10/2014)

Kính gửi: Sinh viên khóa 55 hệ Chính quy dài hạn Trường Đại học GTVT – Cơ sở II.

Thông báo về việc đăng ký và tổ chức học ngoại ngữ cho sinh viên khóa 55

(22/10/2014)

kính gửi: Sinh viên các lớp chính qui Khóa 55

Thông báo về việc đăng ký và tổ chức học ngoại ngữ cho sinh viên khóa 55

(22/10/2014)

kính gửi: Sinh viên các lớp chính qui Khóa 55

 Trang  1 2 3 4 5 6 7