Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017

Thứ-NgàyThời gian-Nội dung-Địa điểmThành phần-Chủ trìyêu cầu

Thứ 2
06/02/2017

   

Thứ 3
07/02/2017

   

Thứ 4
08/02/2017

8:00 - 8:30: Họp thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Thanh tra
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PHT Nguyễn Văn Hùng
Thành phần: BGĐ, Toàn thể Ban Thanh tra

Nước(8)

8:30 - 9:30: Họp về trách nhiệm phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đào tạo của Ban Thanh tra và Phòng Đào tạo
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PHT Nguyễn Văn Hùng
Thành phần: BGĐ, Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Các chuyên viên của Phòng ĐT (Anh Hữu Tân, Chị Hương); Toàn thể Ban Thanh tra

Nước(12)

9:30 - 11:30: Họp Rà soát về điều kiện CSVC phục vụ đào tạo
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PHT Nguyễn Văn Hùng
Thành phần: BGĐ, Lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, TBQT, TCHC, TTĐTTH, TCKT

Yêu cầu Phòng TBQT chuẩn bị báo cáo 2 vấn đề: - Dự kiến các dự án sẽ triển khai trong năm 2017 - Về điều kiện CSVC phục vụ đào tạo HK2: phòng học, chiếu sáng, âm thanh, máy chiếu, trang thiết bị thí nghiệm Nước(12)

Thứ 5
09/02/2017

8:00 - 10:00: Họp về xây dựng các ngành Đào tạo mũi nhọn tại Phân hiệu
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PGĐ Võ Trường Sơn
Thành phần: BGĐ, Trưởng phó Phòng Đào tạo, Trưởng Khoa :Công trình, VTKT; Trưởng BM: Điện điện tử, CNTT Yêu cầu: Các Khoa, BM chuẩn bị báo cáo

Nước (6)

10:00 - 11:30: Họp về Kế hoạch hoạt động của TTĐTTH năm 2017
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PHT Nguyễn Văn Hùng
Thành phần: BGĐ, Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Lãnh đạo TTĐTTH Yêu cầu: TTĐTTH chuẩn bị báo cáo

Nước(6)

13:30 - 14:30: Họp xét nâng lương thường xuyên
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PHT Nguyễn Văn Hùng
Thành phần: Theo quyết định

Nước(6)

15:00 - 17:00: Họp giao ban
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PHT Nguyễn Văn Hùng
Thành phần: BGĐ; Trưởng phó phòng, ban, Trung tâm; Trưởng phó Khoa (CT, KHCB, VTKT); Trưởng Bộ môn trực thuộc PH (CK, ĐĐT, CNTT); CT Công đoàn, Bí thư ĐTN, Thanh tra nhân dân

Nước(30)

Thứ 6
10/02/2017

   

Thứ 7
11/02/2017

   

Chủ nhật
12/02/2017

   

Ghi chú: Các đơn vị nộp đăng ký lịch tuần hạn chót vào chiều Thứ Năm tuần trước cho công tác của tuần sau, nộp báo cáo đúng hạn (ngày 25 hàng tháng)

Các tin đã đăng