Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/01/2017

Thứ-NgàyThời gian-Nội dung-Địa điểmThành phần-Chủ trìyêu cầu

Thứ 2
02/01/2017

   

Thứ 3
03/01/2017

   

Thứ 4
04/01/2017

15:30 - 16:00: Họp xét nâng lương thường xuyên tháng 12
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Thành phần: Các Thành viên theo QĐ

Nước (4)

16:00 - 17:00: Họp Giao ban
Địa điểm: Phòng họp D1

Chủ trì: PHT Nguyễn Văn Hùng
Thành phần: BGĐ; Trưởng phó phòng, ban, Trung tâm; Trưởng phó Khoa (CT, KHCB, VTKT); Trưởng Bộ môn trực thuộc PH (CK, ĐĐT, CNTT); CT Công đoàn, Bí thư ĐTN, Thanh tra nhân dân

Nước(30)

Thứ 5
05/01/2017

   

Thứ 6
06/01/2017

   

Thứ 7
07/01/2017

7:00 - 11:30: Bảo vệ Thạc sĩ lớp Cao học QTKD khóa 22.1
Địa điểm: Phòng Hội thảo thư viện

Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Thành phần: Theo Quyết định

13:00 - 17:00: Bảo vệ Thạc sĩ lớp Cao học QTKD khóa 22.1
Địa điểm: Phòng Hội thảo thư viện

Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Thành phần: Theo Quyết định

Chủ nhật
08/01/2017

7:00 - 11:30: Bảo vệ Thạc sĩ lớp Cao học QTKD khóa 22.1
Địa điểm: Phòng Hội thảo thư viện

Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Thành phần: Theo Quyết định

13:00 - 17:00: Bảo vệ Thạc sĩ lớp Cao học QTKD khóa 22.1
Địa điểm: Phòng Hội thảo thư viện

Chủ trì: Chủ tịch HĐ
Thành phần: Theo Quyết định

Ghi chú:

Các tin đã đăng