Nội quy - Quy định thư viện

Thông báo việc mượn giáo trình, bài giảng của Sinh viên K55 trong Học kỳ 2

(Ngày đăng: 04/03/2015 08:26:55 Ngày cập nhật: 04/03/2015 08:43:37)


Ban Thông tin – Thư viện thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp K55 về công tác mượn –trả giáo trình học kỳ 2 như sau.


Kính gửi: Sinh viên Khóa 55

Ban Thông tin – Thư viện thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp K55 về cách thức, thời gian, địa điểm mượn –trả giáo trình học kỳ 2 như sau.

       1. Thời gian mượn từ ngày 09/03/2015 đến 25/03/2015.

      2. Thời gian trả: đối với giáo trình các môn học theo nấc thì sinh viên sẽ trả ngay sau ngày kết thúc nấc học;  đối với giáo trình các môn học theo kỳ thì sinh viên sẽ trả ngay sau ngày thi xong môn học đó.

3. Lớp trưởng  thực hiện nhận giáo trình và lập danh sách phân phối cho các sinh viên trong lớp. Nộp 01 bản danh sách này cho Ban Thông tin – Thư viện.

     4. Khi hết thời gian mượn, Lớp trưởng nhắc lại lịch trả giáo trình trước lớp và cùng các thành viên đã mượn mang trả theo đúng thời gian quy định.

     5. Địa điểm mượn - trả: tại khu Phòng đọc Ban Thông tin – Thư viện.

      Trân trọng thông báo.

        

 BAN THÔNG TIN- THƯ VIỆN

Lượt xem: 1328
 Về trang trước      Về đầu trang