Nội quy - Quy định thư viện

Quy trình thực hiện Công tác mượn giáo trình tại Ban Thông tin - Thư viện Cơ sở II

(Ngày đăng: 08/10/2014 13:43:24 Ngày cập nhật: 08/10/2014 13:43:24)


Để thực hiện công tác mượn giáo trình được thuận tiện, đơn giản và hiệu quả đối với thư viện cũng như sinh viên, Nhà trường quy định quy trình thực hiện như sau.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC MƯỢN GIÁO TRÌNH

 Để thực hiện công tác mượn giáo trình được thuận tiện, đơn giản và hiệu quả đối với thư viện cũng như sinh viên, Nhà trường quy định quy trình thực hiện như sau.

 I.                   Đối với Ban Thông tin – Thư viện

1. Lập kế hoạch mượn, trả giáo trình của mỗi lớp trên cơ sở lịch học, lịch thi của sinh viên.Trong kế hoạch cần thể hiện đầy đủ các thông tin: tên lớp, tên giáo trình mượn, số lượng được mượn, thời gian mượn, thời gian trả.

2. Thông báo kế hoạch đến các lớp trên website và gửi đến email của lớp trước khi bước vào nấc học, kỳ học.

3. Chuẩn bị đầy đủ số lượng mỗi đầu giáo trình theo kế hoạch mượn để bàn giao cho Ban cán sự các lớp.

4. Bàn giao giáo trình theo đúng kế hoạch cho các lớp bằng văn bản.

5. Theo dõi nhắc nhở thời gian trả của các lớp. Kiểm tra và nhận lại giáo trình từ các lớp theo đúng kế hoạch.

6. Lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm nội quy mượn của Nhà trường.

7. Nhập kho các loại giáo trình vừa nhận.

II.               Đối với sinh viên các lớp                     

1. Theo dõi kế hoạch mượn, trả giáo trình đã có của Ban Thông tin – Thư viện trên website hoặc email.

2. Lớp trưởng  thực hiện nhận bàn giao giáo trình theo đúng kế hoạch.

3. Lớp trưởng lập danh sách mượn và bàn giao các loại giáo trình được mượn cho các thành viên trong lớp. Nộp 01 bản danh sách này cho Ban Thông tin – Thư viện.

4. Khi hết thời gian mượn, Lớp trưởng nhắc lại lịch trả giáo trình trước lớp và cùng các thành viên đã mượn mang trả theo đúng thời gian quy định.

5. Chấp hành việc xử lý của Ban Thông tin – Thư viện khi vi phạm nội quy mượn của Nhà trường.

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh  viên các lớp, Ban Thông tin – Thư viện thực hiện đúng quy trình trên.

          Nơi nhận :   

       - Như trên;

       - Ban TC-KT;

       - Ban biên tập website;

       - Lưu  TTTV.

 KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký) 

ThS. Võ Xuân Lý

Lượt xem: 1339
 Về trang trước      Về đầu trang