Nội quy - Quy định thư viện

Thông báo việc mượn giáo trình, bài giảng của Sinh viên K55

(Ngày đăng: 08/10/2014 13:30:56 Ngày cập nhật: 22/10/2014 07:33:33)


Ban Thông tin – Thư viện thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp K55 về cách thức, thời gian, địa điểm mượn –trả giáo trình học kỳ 1 như sau.

THÔNG BÁO VIỆC MƯỢN GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG CỦA SINH VIÊN K55                     

Kính gửi: Sinh viên Khóa 55

Để thực hiện công tác mượn giáo trình được thuận tiện, đơn giản và hiệu quả, Ban Thông tin – Thư viện thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp K55 về cách thức, thời gian, địa điểm mượn –trả giáo trình học kỳ 1 như sau.

1. Thời gian mượn từ ngày 13/10/2014 đến 31/10/2014.

      2. Thời gian trả: đối với giáo trình các môn học theo nấc thì sinh viên sẽ trả ngay sau ngày kết thúc nấc học;  đối với giáo trình các môn học theo kỳ thì sinh viên sẽ trả ngay sau ngày thi xong môn học đó.

3. Lớp trưởng  thực hiện nhận giáo trình và lập danh sách phân phối cho các sinh viên trong lớp. Nộp 01 bản danh sách này cho Ban Thông tin – Thư viện.

     4. Khi hết thời gian mượn, Lớp trưởng nhắc lại lịch trả giáo trình trước lớp và cùng các thành viên đã mượn mang trả theo đúng thời gian quy định.

5. Địa điểm mượn - trả: tại khu Phòng đọc Ban Thông tin – Thư viện.

Trân trọng thông báo.

        

 TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN THÔNG TIN- THƯ VIỆN

(đã ký) 

Trần Xuân Trường

 

Lượt xem: 2259
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng