Danh mục tài liệu

Tài liệu tham khảo

(Ngày đăng: 29/08/2011 00:00:00 Ngày cập nhật: 29/08/2011 08:04:43)STT

Tên tài liệu

1 100 kỳ quan thế giới. - Tp. HCM : Trẻ , 2001.- 235 Tr; 26 cm
2 101 câu hỏi về người ngoài trái đất. - H. : Văn Hoá - Thông Tin , 2003.- 307 Tr; 21 cm
3 119 câu hỏi và giải đáp về tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức. - H. : Lao Động - Xã Hội , 2002.- 214 Tr; 21 cm
4 36 bí quyết để trở thành người lãnh đạo giỏi. - H. : Thông Tấn , 2001.- 153 Tr; 21 cm
5 Administrative atlas = Tập bản đồ hành chính Việt Nam. - H. : Bản Đồ , 2003.- 71 Tr; 27 cm
6 American concrete institute 2004 catalog 2004.- 100 Tr; 31
7 Bách khoa thư các nền văn hóa thế giới. - H. : Văn Hoá - Thông Tin , 2003.- 1778 Tr; 27 cm
8 Bách khoa tri thức phổ thông. - H. : Văn Hoá - Thông Tin , 2003.- 1807 Tr; 27 cm
9 Bài giảng kỹ thuật binh chủng công binh. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1998.- 120 Tr; 27 cm
10 Bàn về vấn đề dân tộc và hiện đại trong kiến trúc Việt Nam - Tái bản lần thứ nhất .. - H : Xây Dựng , 1999.- 102 Tr; 27 cm
11 Bàn về vấn đề dân tộc và hiện đại trong kiến trúc Việt Nam. - H : Xây Dựng , 1999.- 199 Tr; 27 cm
12 Báo cáo thế giới 2007 phát triển thế hệ kế cận. - H : Văn Hoá Thông Tin , 2006.- 427 Tr; 27cm
13 Bảo hộ lao động. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1995.- 132 Tr; 27 cm
14 Bảo tàng lịch sử Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. - Tp.HCM : 1996.- 212 Tr; 19 cm
15 Bảo trợ xã hội : Báo cáo phát triển Việt Nam 2008, Báo cáo chung của các nhà tài trợ tại hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam. - H. : Trung tâm Phát triển Thông tin Việt Nam , 2008.- 173 tr.; 28 cm
16 Các hình thái tham nhũng : Giám sát các khả năng tham nhũng ở cấp ngành / J. Edgardo Campos. - H. : Văn hoá - Thông tin , 2008.- 597 tr.; 26 cm
17 Cẩm nang cán bộ làm công tác tổ chức nhà nước. - H. : Lao Động - Xã Hội , 2002.- 850 Tr; 21 cm
18 Cẩm nang kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sư. - H. : Lao Động - Xã Hội , 2004.- 2095 Tr; 29 cm
19 Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu / Nguyễn Đức Thiềm. - H : Xây dựng , 2006.- 411 Tr; 27cm
20 Cấu tạo kiến trúc. - H : Xây Dựng , 2003.- 192 Tr; 27 cm
21 Cấu tạo và bảo dưỡng tàu thuyền. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1992.- 206; 27 cm
22 Chất độc da cam thảm kịch và di họa. - TP. Hồ Chí Minh : Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh , 2004.- 173 Tr; 30 cm
23 Chất lượng ở cho đô thị sau năm 2000. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 232 Tr; 27 cm
24 Chiến lược cơ sở hạ tầng những vấn đề liên ngành : Việt Nam - những thách thức đối với cơ sở hạ tầng. - Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam : 2006.- 118 Tr; 28 cm
25 Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Thanh Hóa : Công An Nhân Dân , 2002.- 1444 Tr; 27 cm
26 Chương trình các phương pháp tiếp cận, các vấn đề đang tiếp diễn : Tài liệu tham khảo nội bộ / Colin J. Marsh - Xuất bản lần thứ ba .. - Upper Saddle River, New Jersey, columbus, Ohio : Merrill Prentice Hall ,.- 383 Tr; 30 cm
27 Chương trình đào tạo đại học và sau đại học : Trường Đại học giao thông vận tải. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2005.- 300 Tr; 30 cm
28 Cơ sở phương pháp luận Design - Tái bản có bổ sung .. - H : Xây Dựng , 2003.- 96 Tr; 19 cm
29 Cơ sở tạo hình kiến trúc. - H. : Xây Dựng , 1999.- 228 Tr; 27 cm
30 Công hội đỏ Việt Nam - In lần thứ hai - có sửa chữa, bổ sung .. - H : Lao Động - Xã Hội , 2004.- 469 Tr; 19 cm
31 Dân số học đô thị. - H. : Xây Dựng , 2001.- 152 Tr; 27 cm
32 Đạo học với truyền thống tôn sư / Nguyễn Văn Nam. - H : Giáo Dục , 2007.- 418 Tr; 24cm
33 Đất đai trong thời kỳ chuyển đổi - Cải cách và nghèo đói ở nông thôn Việt Nam : Sách tham khảo / Martin Ravallion. - H. : Văn hoá - Thông tin , 2008.- 222 tr.; 24 cm
34 Dạy nghề và việc làm : Kỹ yếu dành cho bạn trẻ. - Tp. HCM : Thanh Niên , 1999.- 334 Tr; 27 cm
35 Để trở thành người lãnh đạo giỏi. - H. : Văn Hoá - Thông Tin , 2003.- 403 Tr; 21 cm
36 Di tích lịch sử văn hóa : Căn cứ ban an ninh trung ương cục miền Nam. - H. : Công An Nhân Dân , 2001.- 190 Tr; 27 cm
37 Địa lý các tỉnh và thành phố Việt Nam - T.2 - Các tỉnh vùng Đông Bắc - Tái bản lần thứ nhất . Giáo Dục , 2002.- 379 Tr; 21 cm
38 Địa lý các tỉnh và thành phố Việt Nam : Các tỉnh và thành phố đồng bằng sông cửu Hồng - T.1 - Các tỉnh và thành phố đồng bằng sông cửu Hồng Giáo Dục , 2002.- 308 Tr; 21 cm
39 Địa lý vận tải thủy. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1991.- 251 Tr; 19 cm
40 Định hướng phát triễn kiến trúc Việt Nam đến năm 2020. - H. : Xây Dựng , 2003.- 62 Tr; 27 cm
41 Đương đầu với tham nhũng ở Châu Á. Những bài học thực tế và khuôn khổ hành động. - H : Tư Pháp , 2005.- 327 Tr; 24 cm
42 E - Learning hệ thống đào tạo từ xa. - Tp. HCM : Thống Kê , 2004.- 159 Tr; 24 cm
43 Fundamentals of geographic information systems / Michanel N. Demers - Second edition .. - New York :John Wiley & Sons , 2004.- 498 Tr; 24 cm 
44 Giáo dục thể chất. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1996.- 138 Tr; 27 cm
45 Giáo dục thể chất. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 147; 27 cm
46 Giáo dục và nỗi nhớ. - Tp. HCM : Trẻ , 1999.- 215 Tr; 21 cm
47 Guinness Việt Nam thế kỷ XX. - H. : Trẻ , 2001.- 306 Tr; 21 cm
48 Hệ thống thông tin địa lý. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 272 Tr; 24 cm
49 Hướng dẫn thiết kế trang bị động lực tàu. - Tp. HCM : Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh , 2002.- 158 Tr; 24 cm
50 Iso 9000 2000. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 522 Tr; 24 cm
51 Khoa học & nhân văn. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 163 Tr; 24 cm
52 Khoa học công nghệ bảo tồn, trùng tu di tích kiến trúc : Tuyển tập công trình nghiên cứu kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm triển khai và tư vấn xây dựng Miền Trung - Viện KHCN xây dựng. - H : Xây Dựng , 2003.- 267 Tr; 30 cm
53 Khoa học công nghệ với nhận thức biến đổi thế giới và con người : Mấy vấn đề lý luận và thực tiển. - H. : Khoa Học Xã Hội , 2003.- 358 Tr; 21 cm
54 Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động. - H. : Giáo Dục , 2003.- 343 Tr; 27 cm
55 Khung trời mây trắng : Thơ / Phạm Bá Nhơn. - H : Văn Học , 2007.- 191 Tr; 21cm
56 Kiến trúc cảnh quan xí nghiệp công nghiệp. - H. : Xây Dựng , 2003.- 158 Tr; 27 cm
57 Kiến trúc cảnh quan. - H. : Xây Dựng , 1999.- 224 Tr; 27 cm
58 Kiến trúc cổ Việt Nam - Tái bản lần thứ 2 .. - H : Xây Dựng , 1999.- 216 Tr; 27 cm
59 Kiến trúc công trình công cộng - T.1 - Tái bản lần thứ 2 .. - H. : Xây Dựng , 1999.- 303 Tr; 30 cm
60 Kiến trúc hiện đại. - H : Xây Dựng , 2003.- 114 Tr; 27 cm
61 Kiền trúc nhiệt đới ẩm. - H. : Xây Dựng , 2002.- 276 Tr; 27 cm
62 Kiến trúc nông nghiệp. - H. : Xây Dựng , 2003.- 167 Tr; 27 cm
63 Kiến trúc thế giới thế kỷ XX. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2002.- 395 Tr; 27 cm
64 Kiến trúc và bố trí chung tàu thủy. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1993.- 64 Tr; 27 cm
65 Kiến trúc và môi sinh. - H. : Xây Dựng , 2004.- 192 Tr; 24 cm
66 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin khu vực Châu Á - Thái Bình Dương / Tô Chí Thành. - H : Bưu Điện , 2004.- 159 Tr; 21cm
67 Kỷ nguyên thông tin / Trần Minh Tiến. - H : Bưu Điện , 2004.- 87 Tr.; 19cm .- ( Tủ sách phổ biến kiến thức về công nghệ thông tin và truyền thông - ICT)
68 Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động ngành địa chất dầu khí. - Tp. HCM : Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh , 2002.- 336 Tr; 24 cm
69 Kỹ thuật tác nghiệp vận tải / Nguyễn Ngọc Chướng - T.1. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 150 Tr; 19 cm
70 Làm việc với người Mỹ : Cẩm nang thực hành cho những người Châu Á để làm việc có kết quả với các nhà quản lý ngưòi Mỹ. - H. : Thống Kê , 2002.- 296 Tr; 21 cm
71 Lập kế hoạch tổ chức khai thác đội tàu biển. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1993.- 35 Tr; 27 cm
72 Lịch sử đô thị. - H. : Xây Dựng , 2000.- 333 Tr; 21 cm
73 Lược sử kiến trúc thế giới - Q.1. - H. : Xây Dựng , 2003.- 241 Tr; 24 cm
74 Lý thuyết và vận hành, bảo dưỡng thiết bị chưng cất nước trên tàu thủy / Trần Huy Dũng. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1991.- 124 Tr; 19 cm
75 Một số xu hướng kiến trúc đương đại nước ngoài. - H. : Xây Dựng , 2001.- 133 Tr; 27 cm
76 Năm tháng lao tù. - Đà Nẳng : Đà Nẳng , 1997.- 170 Tr; 19 cm
77 Neighborhood Unit planning - Collection of student's works = Tuyển tập đồ án quy hoạch số 1 - Quy hoạch đơn vị ở. - H : Xây Dựng , 2005.- 43 Tr; 21 cm
78 Ngành giáo dục và đào tạo Việt Nam : Hệ thống các văn bản vi phạm pháp luật. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2001.- 1342 Tr; 27 cm
79 Nghành giáo dục, đào tạo thực hiện nghị quyết Trung Ương 2 (khóa VIII) và nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX. - H. : Giáo Dục , 2002.- 275 Tr; 27 cm
80 Nhiên liệu - dầu nhờn - nước dùng cho tàu thủy. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1990.- 138 Tr; 19 cm
81 Những công trình vĩ đại của nhân loại. - Tp. HCM : Trẻ , 2001.- 355 Tr; 24 cm
82 Những gương mặt giáo dục Việt Nam 2007. - H. : Giáo dục , 2006.- 455 Tr; 24 cm
83 Những gương mặt giáo dục Việt Nam 2008. - H. : Giáo dục , 2008.- 471 Tr; 24 cm.
84 Niêm giám giáo dục - đào tạo Việt Nam. - Tp. HCM : Thống Kê , 2004.- 604 tr; 27 cm
85 Niên giám công đoàn Việt Nam Khóa IX. - H : Lao Động - Xã Hội , 2004.- 483 Tr; 27 cm
86 Niên giám tổ chức hành chính Việt Nam 2000. - H : Thống Kê , 2000.- 1290 Tr; 27 cm
87 Operating system concepts : Window XP update / Abraham Silberschatz - Sixth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 1352 Tr; 24 cm
88 Operating system concepts : With Java / Abraham Silberschtz - Sixth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 952 Tr; 24 cm
89 Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị. - H. : Xây Dựng , 2002.- 94 Tr; 27 cm
90 Pháp triển hệ thống thông tin - góc nhìn của người quản lý. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 410 Tr; 24 cm
91 Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục và đào tạo kinh nghiệm Đông Á. - H. : Khoa Học Xã Hội , 2003.- 282 Tr; 21 cm
92 Phụ nữ công an chân dung và sự kiện. - Tp. HCM : Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh , 2003.- 166 Tr; 29 cm
93 Phương pháp định lượng trong quản lý vận hành. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 2003; 24 cm
94 Phương pháp thể hiện kiến trúc. - H : Xây Dựng , 2003.- 159 Tr; 27 cm
95 Population and housing census Vietnam 1999. Completed census results = Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam. Kết quả điều tra toàn bộ. - H. : Thống Kê , 2001.- 644 Tr; 27 cm
96 Quan hệ giữa ba trung tâm tư bản (Mỹ - Tây Âu - Nhật Bản) sau chiến tranh lạnh. - H. : Lý Luận Chính Trị , 2004.- 139 Tr; 21 cm
97 Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi. - H : Xây Dựng , 2004.- 199 Tr; 27 cm
98 Quản lý đô thị. - H : Xây Dựng , 2001.- 524 Tr; 21 cm
99 Quản lý đô thị. - H. : Xây Dựng , 2002.- 155 Tr; 27 cm
100 Quang học kiến trúc : Chiếu sáng tự nhiên và chiếu sáng nhân tạo. - H. : Xây Dựng , 1998.- 300 Tr; 27 cm
101 Quy hoạch vùng. - H. : Xây Dựng , 2000.- 200 Tr; 27 cm
102 Số liệu thống kê Việt Nam thế kỷ XX - T.1. - H : Thống Kê , 2004.- 1134 Tr; 27 cm
103 Số liệu thống kê Việt Nam thế kỷ XX - T.2. - H : Thống Kê , 2004.- 1811 Tr; 27 cm
104 Số liệu thống kê Việt Nam thế kỷ XX - T.3. - H :Thống Kê , 2004.- 1922 Tr; 27 cm 
105 Sổ tay thiết kế tàu thủy. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 468 Tr; 24 cm
106 Sợi tơ trời - 54 bức thư tình hay nhất. - Tp. HCM : Thanh Niên , 2002.- 247 Tr; 20 cm
107 Study in the netherlands 2003/2004.- 116 Tr; 31 cm
108 Sức mạnh của thiết kế điều tra : Cẩm nang dùng trong quản lý điều tra, diễn giải kết quả điều tra, và chi phối đối tượng điều tra. - H : Chính Trị Quốc Gia , 2006.- 301 Tr; 24 cm
109 Tài nguyên cây gỗ Việt Nam. - Tp. HCM : Nông Nghiệp , 2002.- 767 Tr; 27 cm
110 Tâm lý lãnh đạo và quản lý - Tái bản lần 3 .. - H. : Trẻ , 2002.- 274 Tr; 20 cm
111 Teacher's edition 2003.- 56 Tr; 31 cm
112 Teacher's edition.- 60 Tr; 31 cm
113 Thanh kiếm và lá chắn. - Tp. HCM : Tp. Hồ Chí Minh , 2003.- 149 Tr; 29 cm
114 Thế giới 5000 năm. - H. : Văn Hoá - Thông Tin , 2000.- 852 Tr; 27 cm
115 Thế giới khoa học giao thông và kiến trúc : Tủ sách kiến thức phổ thông. - H. : Văn Hoá - Thông Tin , 2003.- 472 Tr; 21 cm
116 Thế giới: 202 quốc gia vùng lãnh thổ. - H. : Thông Tấn , 2003.- 615 Tr; 24 cm
117 The museum of VietNamese history Ho Chi Minh City. - Tp. HCM : 1996.- 200 Tr; 19 cm
118 Thiết kế & lắp ráp thiết bị tàu thủy. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2000.- 575 Tr; 21 cm
119 Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp. - H. : Xây Dựng , 1995.- 200 Tr; 27 cm
120 Thống kê giáo dục và đào tạo Tp. Hồ Chí Minh. - H. : Thống Kê , 1999.- 458 Tr; 27 cm
121 Thông tin học. - H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội , 2001.- 337 Tr; 19 cm
122 Thuật hùng biện. - Đồng Tháp : Đồng Tháp , 1994.- 335 Tr; 19 cm
123 Tìm hiểu công ước về cấm và hành động ngay lập tức để xoá bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. - H. : Lao Động Xã Hội , 2000.- 128 Tr; 27 cm
124 Tìm hiểu lịch sử kiến trúc Việt Nam. - H. : Xây Dựng , 2000.- 280 Tr; 27 cm
125 Tính toán, thiết kế kết cấu tàu. - Tp. HCM : Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh , 2002.- 178 Tr; 24 cm
126 Tổ chức, quản lý trong thời đại công nghệ thông tin và tri thức / Ngô Trung Việt. - H : Bưu Điện , 2005.- 529 Tr; 21cm
127 Toàn cảnh giáo dục - đào tạo Việt Nam. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2000.- 800 Tr; 27 cm
128 Toàn cảnh giao thông vận tải Việt Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Thống Kê ,.- 367 Tr; 27 cm
129 Trao quyền trong thực tế. Từ phân tích đến hiện thực : Định hướng cho phát triển / Ruth Alsop. - H : Văn Hóa Thông Tin , 2006.- 453 Tr; 23 cm
130 Tu dưỡng đạo đức tư tưởng : Sách tham khảo. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 608 Tr; 21 cm
131 Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên sau cai. - H : 2006.- 117 Tr; 19 cm
132 Vai trò của nghị viện trong hạn chế tham nhũng : Nghiên cứu phát triển của viện Ngân hàng Thế giới /
133 Văn hóa với thanh niên - thanh niên với văn hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn. - H. : 2002.- 456 Tr; 19 cm
134 Văn minh nhân loại những bước ngoặc lịch sử. - H. : Văn Hoá , 2002.- 451 Tr; 27 cm
135 Viện Ngân hàng Thế giới. - Washington DC : Văn phòng xuất bản Ngân hàng Thế giới , 2006.- 281 tr.; 30 cm
136 Việt Nam trên con đường lớn : Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. - H : Lao Động , 2004.- 622 Tr; 27 cm
137 Xã hội học đô thị. - H. : Xây Dựng , 2001.- 210 Tr; 27 cm
138 Xu hướng kiến trúc - đô thị thế giới & Việt Nam thời hội nhập. - H : Xây Dựng , 2003.- 328 Tr; 21 cm
139 Xuân xưa quê nội : Thơ / Trần Ngọc. - H : Văn Học , 2000.- 120 Tr; 14cm

Lượt xem: 2618
 Về trang trước      Về đầu trang