Danh mục tài liệu

Tài liệu về Luật Pháp

(Ngày đăng: 29/08/2011 00:00:00 Ngày cập nhật: 04/04/2014 10:38:24)1 Bộ luật hàng hải Việt Nam : Bilingual edition in Vietnamese and English. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 1995.- 286 Tr; 19 cm
2 Các quy định pháp luật về hợp đồng kinh tế và mẫu hợp đồng. - H. : Lao Động - Xã Hội , 2002.- 1278 Tr; 24 cm
3 Các quy định về quản lý chất lượng chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. - H : Bưu Điện , 2007.- 155 Tr.; 27cm
4 Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong bộ luật hình sự. - H. : Thống Kê , 2002.- 406 Tr; 24 cm
5 Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo : Bổ sung các văn bản mới - T.4. - H. : Thống Kê , 2001.- 1242; 27 cm
6 Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo : Các quy định về nhà trường - T.1. - H. : Thống Kê , 2001.- 1332 Tr; 27 cm
7 Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo : Quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên khác) - T.2. - H. : Thống Kê , 2001.- 1350; 27 cm
8 Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo : Quyền và nghĩa vụ của người học - T.3. - H. : Thống Kê , 2001.- 728; 27 cm
9 Các văn bản pháp quy hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm trong trường học. - H : Thống Kê , 2005.- 88 Tr; 21 cm
10 Cẩm nang pháp luật đất đai - xây dựng Việt Nam : Chương I: Nhà - Đất. Chương II: Xây dựng. Chương III: Khu công nghiệp - Khu chế xuất. - H : Lao Động - Xã Hội , 2004.- 756 Tr; 27 cm
11 Chính Trị Quốc Gia , 2002.- 38 Tr; 19 cm
12 Giáo trình luật đầu tư và xây dựng. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2001.- 372 Tr; 21 cm
13 Hệ thống các văn bản về phổ biến, giáo dục pháp luật. - H. : 2006.- 420 Tr; 21 cm
14 Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học và sau đại học. - H : Giáo Dục , 2006.- 1559 Tr; 27 cm
15 Hệ thống văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng : Đã được sửa đổi, bổ sung. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2004.- 351 Tr; 21 cm
16 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chũ nghĩa Việt Nam - Đã được sữa đổi, bổ sung năm 2001 .. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2002.- 106 Tr; 19 cm
17 Hỏi đáp luật sư. - H. : Lao Động , 2003.- 172 Tr; 19 cm
18 Hỏi đáp về luật đất đai : Áp dụng từ 01 - 7 - 2004. - H. : Lao Động - Xã Hội , 2004.- 423 Tr; 21 cm 
19 Làm thế nào để soạn thảo, ký hợp đồng đúng pháp luật, phòng tránh rủi ro khi ký kết, thực hiện hợp đồng, mẫu hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại, hệ thồng những quy định mới nhất : Đầy đủ nhất từ trước đến nay. - H. : Thống Kê , 2003.- 1328 Tr; 27 cm
20 Luật biên giới quốc gia. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 26 Tr; 19 cm
21 Luật đấu thầu và văn bản hướng dẫn. - H : Xây Dựng , 2007.- 164 Tr; 27cm .- ( Tủ Sách Văn Bản Vi Phạm Pháp Luật)
22 Luật đầu tư và văn bản hướng dẫn. - H : Xây Dựng , 2006.- 143 Tr; 27cm .- ( Tủ sách văn bản quy phạm pháp luật)
23 Luật giáo dục. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 70 Tr; 19 cm
24 Luật giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật giao thông đường thủy nội địa. Một số luật liên quan đến ngành giao thông vận tải. - H : Giao Thông Vận Tải , 2004.- 451 Tr; 28 cm
25 Luật giao thông đường bộ. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2002.- 60 Tr; 19 cm
26 Luật hải quan. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2001.- 60 Tr; 19 cm
27 Luật hoạt động giám sát của hội đồng. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 57 Tr; 19 cm
28 Luật hôn nhân và gia đình Chính Trị Quốc Gia , 2000.- 63 Tr; 19 cm
29 Luật khiếu nại, tố cáo. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 69 Tr; 19 cm
30 Luật kinh tế. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 166 Tr; 27 cm
31 Luật máy tàu thủy. - H. : Trường Đại Học Hàng Hải , 1993.- 249 Tr; 19 cm
32 Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam : Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2003. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 77 Tr; 19 cm
33 Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2002.- 37 Tr; 19 cm
34 Luật nghĩa vụ quân sự : Được sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nghĩa vụ quân sự ngày 21-12-1990 và ngày 22-6-1994. - H. : Chính trị Quốc gia, 2002.- 38 Tr; 19 cm.
35 Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản hướng dẫn thi hành. - Tp. Hồ Chí Minh : Thành Phố Hồ Chí Minh , 2003.- 85 Tr; 19 cm
36 Luật phòng cháy và chữa cháy. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2002.- 45 Tr; 19 cm
37 Luật phòng, chống ma túy. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2001.- 39 Tr; 19 cm
38 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ngân hàng nhà nước Việt Nam. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 13 Tr; 19 cm
39 Luật thống kê. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 31 Tr; 19 cm
40 Luật thuế giá trị gia tăng. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 73 Tr; 19 cm
41 Luật tổ chức chính phủ. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2002.- 42 Tr; 19 cm
42 Luật tổ chức Quốc hội. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 200.- 60 Tr; 19 cm
43 Luật xây dựng. - H : Xây Dựng , 2004.- 93 Tr; 21 cm
44 Một số quy định pháp luật về cơ quan lập pháp. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 372 Tr; 21 cm
45 Một số quy định pháp luật về cơ quan tư pháp. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 296 Tr; 19 cm
46 Một số quy định pháp luật về quyền sở hữu chính trị và chuyển giao công nghệ. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 555 Tr; 21 cm
47 Một số văn bản quy định về nội dung các thỏa thuận trong vận tải biển. - Tp. HCM : Giao Thông Vận Tải , 1994.- 152 Tr; 19 cm
48 Một số văn bản thi hành luật phòng chống ma túy trong trường học. - H : 2005.- 155 Tr; 19 cm
49 Những văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. - H. : Công An Nhân Dân , 2003.- 1174 Tr; 27 cm
50 Những vấn đề về pháp luật và quy chế trong nền kinh tế thông tin / Trần Minh Tiến. - H : Bưu Điện , 2004.- 90 Tr.; 19cm
51 Nội dung cơ bản về giáo dục phòng chống ma túy. - H. : 2004.- 152 Tr; 19 cm
52 Pháp lệnh bưu chính, viễn thông. - H. : Bưu Điện , 2003.- 65 Tr; 19 cm
53 Pháp lệnh cán bộ công chức. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 63 Tr; 19 cm
54 Pháp lệnh động viên công nghiệp. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 27 Tr; 19 cm
55 Pháp lệnh quảng cáo và nghị định hướng dẫn thi hành. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 53 Tr; 19 cm
56 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh cán bộ, công chức. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 17 Tr; 19 cm
57 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh chống tham nhũng. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2000.- 33 Tr; 19 cm
58 Pháp lệnh tổ chức viện kiểm sát quân sự. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2002.- 33 Tr; 19 cm
59 Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân mỗi cấp. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2000.- 70 Tr; 19 cm
60 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và văn bản hướng dẫn thi hành : Có hiệu lực từ ngày 01-10-2002. - Tp. Hồ Chí Minh : Thành Phố Hồ Chí Minh , 2002.- 121 Tr; 21 cm
61 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2002.- 115 Tr; 19 cm
62 Pháp luật thương mại dịch vụ Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế / Nguyễn Như Phát. - H. : Bưu điện , 2006.- 268 Tr; 21 cm
63 Pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí và tham nhũng. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 440 Tr; 21 cm
64 Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. - H. : Thống Kê , 2003.- 881 Tr; 24 cm
65 Pháp luật Việt Nam đại cương - In lần thứ 2 .. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1998.- 174 Tr; 19 cm
66 Pháp luật Việt Nam đại cương - In lần thứ 3 .. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2002.- 173 Tr; 21 cm
67 Quản lý nhà nước đối với hoạt động xây dựng giao thông / Nghiêm Văn Dĩnh. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1997.- 240 Tr; 21 cm
68 Quản lý nhà nước về trật tự kinh tế trong bộ luật hình sự. - H. : Thống Kê , 2003.- 407 Tr; 24 cm
69 Qui chế điều hành, khai thác và bảo dưỡng mạng lưới viễn thông - tin học / Tổng Công Ty Bưu Chính - Viễn Thông Việt Nam. - H. : Bưu Điện , 2003.- 65 Tr; 21 cm
70 Qui định kết nối mạng điện thoại nội bộ vào mạng điện thoại công cộng / Tổng Công Ty Bưu Chính - Viễn Thông Việt Nam. - H. : Bưu Điện , 2003.- 94 Tr; 21 cm
71 Qui định nghiệp vụ tính cước và quản lý cước thu khách hàng : QĐ - 04.01 - VT. - H. : Bưu Điện , 2001.- 67 Tr; 19 cm
72 Qui định quản lý khai thác dịch vụ thuê kênh riêng, VietPac và Frame Relay : QĐ - 03.01 - VT / Tổng Công Ty Bưu Chính - Viễn Thông Việt Nam. - H. : Bưu Điện , 2001.- 95 Tr; 19 cm
73 Qui định quản lý và khai thác dịch vụ điện thoại vô tuyến nội thị và nội tỉnh : QĐ - 04.03 - VT / Tổng Công Ty Bưu Chính - Viễn Thông Việt Nam. - H. : Bưu Điện , 2003.- 91 Tr; 21 cm
74 Qui định quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thiết bị viễn thông nguyên chiếc tập trung : QĐ - 03.03 - VT / Tổng Công Ty Bưu Chính - Viễn Thông Việt Nam. - H. : Bưu Điện , 2003.- 146 Tr; 21 cm
75 Quy định pháp luật về bảo hiểm y tế. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 146 Tr; 19 cm
76 Quy định về định mức sử dụng xe ô tô điện thoại công vụ trụ sổ làm việc trong cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lư nợng vũ trang và. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 260 Tr; 21 cm
77 Quy định về thực hiện kết nối giữa các mạng viễn thông công cộng. - H : Bưu Điện , 2006.- 57 Tr; 19cm
78 Tạp chí dân chủ và pháp luật : Số chuyên đề về bộ luật dân sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. - H. : 1995.- 282 Tr; 27 cm
79 Tìm hiểu bộ luật hình sự về các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân : Biên soạn theo bộ luật hình sự sửa đổi năm 1999. - Tp. Hồ Chí Minh : Thành Phố Hồ Chí Minh , 2001.- 209 Tr; 19 cm
80 Tìm hiểu các nghành luật Việt Nam, luật tổ chức toà án nhân dân, pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm toà án nhân dân, luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân, pháp lệnh kiểm sát viên viện kiểm sát. - TP. Hố Chí Minh : Thành Phố Hồ Chí Minh , 2002.- 80 Tr; 19 cm
81 Tìm hiểu luật giáo dục 2005 / Vụ Pháp Chế. - H : Giáo Dục , 2006.- 76 Tr; 24 cm
82 Tìm hiểu luật tố tụng hình sự Việt Nam. - H. : Công An Nhân Dân , 2003.- 347 Tr; 19 cm
83 Tìm hiểu quy định về quy hoạch, xây dựng & cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở : Áp dụng tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương. - H. : Thống Kê , 2002.- 465 Tr; 27 cm
84 Tuyển tập các văn bản pháp luật về hàng hải - T.1. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1993.- 180 Tr; 21 cm
85 Văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 150 Tr; 19 cm

Lượt xem: 1338
 Về trang trước      Về đầu trang