Danh mục tài liệu

Tài liệu về môi trường

(Ngày đăng: 29/08/2011 00:00:00 Ngày cập nhật: 04/04/2014 10:37:50)1 Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2005 đa dạng sinh học. - H : Lao Động - Xã Hội , 2005.- 77 Tr; 29cm
2 Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2000.- 216 Tr; 24 cm
3 Biến đổi môi trường dưới tác động của các hệ nhân văn ở Điện Biên, Lai Châu. - H. : Khoa Học Xã Hội , 2003.- 282 Tr; 19 cm
4 Các công cụ quản lý môi trường. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 199 Tr; 19 cm
5 Cải thiện môi trường ở trong điều kiện khí hậu Việt Nam. - H. : Xây Dựng , 1998.- 136 tr; 27 cm
6 Cấp nước đô thị : Dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị. - H : Xây Dựng , 2003.- 235 Tr; 27 cm
7 Cấp thoát nước. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 435 Tr; 24 cm
8 Chất thải rắn và chất thải nguy hại : TCVN 6696 : 2000 Chất thải rắn - bãi chôn lấp hợp vệ sinh - yêu cầu chung về bảo vệ môi trường. TCVN 6705 : 2000 Chất thải rắn không nguy hại - phân loại. TCVN 6706 : 2000 Chất thải nguy hại - phân loại . TCVN 6707 : 2000 Chất thải nguy hại - dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa. - H : Xây Dựng , 2001.- 44 Tr; 31 cm
9 Chất thải trong quá trình sản xuất vấn đề bảo vệ môi trường. - H : Lao Động , 2004.- 123 Tr; 19 cm
10 Chiến lược và chính sách môi trường - In lần thứ 2 .. - H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội , 2001.- 294 Tr; 19 cm
11 Cơ sở khoa học môi trừơng - In lần thứ 2 .. - H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội , 2001.- 231 Tr; 19 cm
12 Cơ sở sinh thái học. - H. : Giáo Dục , 2003.- 264 Tr; 27 cm
13 Công nghệ môi trường - T.1 - Xử lý nước. - H : Xây Dựng , 2004.- 319 Tr; 27 cm
14 Đánh giá tác động môi trường - In lần thứ 2 .. - H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội , 2001.- 288; 29 cm
15 Di truyền học. - H. : Giáo Dục , 2001.- 352 Tr; 27 cm
16 Địa hóa môi trường. - H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội , 2001.- 340 Tr; 19 cm
17 Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị : Ban hành kèm theo quyết định số 17/2001/QĐ-BXD ngày 07-8-2001 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng - T.1 - Công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác. - H : Xây Dựng , 2001.- 56 Tr; 31 cm
18 Định mức dự toán môi trường đô thị : Ban hành kèm theo quyết định số 39/2002/QĐ-BXD ngày 30-12- 2002 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng - T.2 - Công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị. - H : Xây Dựng , 2003.- 92 Tr; 31 cm
19 Định mức dự toán môi trường đô thị : Ban hành kèm theo quyết định số 39/2002/QĐ-BXD ngày 30-12- 2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng - T.2 - Công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị. - H : Xây dựng , 2006.- 92 Tr; 27cm
20 Giáo trình cấp nước. - H. : Xây Dựng , 2000.- 220 Tr; 27 cm
21 Hóa học môi trường - T.1 - In lần thứ ba, có sửa chữa, bổ sung .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 260 Tr; 24 cm
22 Hướng dẫn thực tập động vật không xương sống. - H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội , 2001.- 213 Tr; 27 cm
23 Khoa học môi trường - Tái bản lần thứ nhất .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 362 Tr; 27 cm
24 Môi trường biển tác động lên công trình. - H. : Xây Dựng , 2002.- 216 Tr; 27 cm
25 Môi trường giao thông / Cao Trọng Hiền. - H : Giao Thông Vận Tải , 2007.- 239 Tr; 27cm
26 Môi trường không khí : Lý thuyết cơ bản, ô nhiễm bụi, ô nhiễm khí độc hại, ô nhiễm nhiệt, biến đổi khí hậu, ô nhiễm tiếng ồn, nguy cơ hiểm họa môi trường và các biện pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm - Tái bản có sửa chữa bổ sung .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 436 Tr; 24 cm
27 Môi trường ô nhiễm và hậu quả. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 295 Tr; 19 cm
28 Môi trường trong xây dựng / Lê Anh Dũng. - H : Xây Dựng , 2006.- 152 Tr; 27cm
29 Môi trường và giao thông vận tải. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1997.- 108 Tr; 27 cm
30 Môi trường và phát triển. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 236 Tr; 24 cm
31 Ô nhiễm không khí & xử lý khí thải - T.2 - Cơ học về bụi và phương pháp xử lý bụi. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 275 Tr; 27 cm
32 Ô nhiễm không khí & xử lý khí thải - T.3 - Lý thuyết tính toán và công nghệ xử lý khí độc hại Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 181 Tr; 27 cm
33 Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam luật pháp và thực tiễn. - H. : Thống Kê , 2003.- 270 Tr; 24 cm
34 Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam luật pháp và thực tiển. - H. : Thống Kê , 2003.- 270 Tr; 24 cm
35 Outlines of biochemistry / Eric E. Conn - Fifth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 1995.- 693 Tr; 24 cm
36 Quản lý chất thải nguy hại. - H. : Xây Dựng , 2003.- 236 Tr; 27 cm
37 Quản lý môi trường con đường kinh tế dẫn đến nền kinh tế sinh thái. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 361 Tr; 24 cm
38 Quản lý môi trường địa phương. - H : Xây Dựng , 2004.- 314 Tr; 21 cm
39 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp. - H : Xây Dựng , 2000.- 282 Tr; 24 cm
40 Quản lý môi trường. - H. : Lao Động - Xã Hội , 2002.- 490 Tr; 19 cm
41 Quản trị môi trường và tài nguyên thiên nhiên - Tái bản lần 2 .. - Tp. HCM : Nông Nghiệp , 2001.- 219 Tr; 19 cm
42 Quy chế bảo vệ môi trường nghành xây dựng và bộ tiêu chuẩn Việt Nam về hệ thống quản lí môi trường. - H. : Xây Dựng , 1999.- 87 Tr; 27 cm
43 Sinh thái học và bảo vệ môi trường. - H. : Xây Dựng , 2003.- 248 Tr; 27 cm
44 Sinh thái môi trường học cơ bản. - Tp. HCM : Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh , 2002.- 495 Tr; 24 cm
45 Sinh thái môi trường ứng dụng. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2000.- 639 tr; 24 cm
46 Sổ tay hỏi - đáp các vấn đề môi trường - giải đáp thắc mắc của cử tri, đại biểu quốc hội. - H. : 2006.- 21 cm
47 Tài liệu hướng dẫn về bảo vệ môi trường cho các kênh truyền thông viên là đoàn thanh niên. - H. : Cục bảo vệ môi trường , 2006.- 103 Tr; 21 cm
48 Thanh niên với công tác bảo vệ môi trường. - H : Thanh Niên , 2004.- 294 Tr; 21 cm
49 Thế giới khoa học môi trường : Tủ sách kiến thức phổ thông. - H. : Văn Hoá - Thông Tin , 2003.- 520 Tr; 21 cm
50 Thoát nước đô thị một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam. - H : Xây Dựng , 2002.- 380 Tr; 27 cm
51 Tiêu chuẩn thiết bị chữa cháy : TCVN 6379: 1998 Thiết bị chữa cháy - trụ nước chữa cháy - yêu cầu kỹ thuật. TCVN 5738: 2001 Hệ thống báo cháy tự động - yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7026: 2002 (ISO 7165: 1999) Chữa cháy - bình chữa cháy sách tay - tính năng và cấu tạo. TCVN 7027: 2002 (ISO 11601: 1999) Chữa cháy - xe đẩy chữa cháy - tính năng và cấu tạo. - H : Xây Dựng , 2003.- 101 Tr; 31 cm 
52 Vi khí hậu. - H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội , 2001.- 72 Tr; 19 cm
53 Vi sinh vật công nghiệp. - H. : Xây Dựng , 2001.- 385 Tr; 27 cm
54 Việt Nam môi trường và cuộc sống : Tóm tắt. - H : Chính Trị Quốc Gia , 2004.- 91 Tr; 28 cm
55 Water resources engineering / Larry W. Mays - First edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 761 Tr; 24 cm
56 Xã hội học môi trường. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 264 Tr; 21 cm

Lượt xem: 1834
 Về trang trước      Về đầu trang