Danh mục tài liệu

Thư mục sách giáo trình - Khoa Cơ Bản

(Ngày đăng: 14/09/2011 00:00:00 Ngày cập nhật: 14/09/2011 00:00:00)                                                KHOA HỌC XÃ HỘI
1 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học - Tái bản lần thứ hai có sửa chữa .. - H : Chính Trị Quốc Gia , 2005.- 557 Tr; 21cm
2 Giáo trình giáo dục quốc phòng : Dùng cho sinh viên các trườmg đại học cao đẳng - T.2. - H. : Giáo Dục , 2002.- 268 Tr; 19 cm
3 Giáo trình giáo dục quốc phòng : Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng - T.1. - H. : Giáo Dục , 2002.- 224; 19 cm
4 Giáo trình lô-gich học. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1990.- 74 Tr; 27 cm
5 Giáo trình lý luận dạy học Trường Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh , 1995.- 146 Tr; 21 cm
6 Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Dương Văn Tiển. - H : Xây dựng , 2006.- 154 Tr; 27cm
7 Giáo trình triết học Mac - Lenin. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2002.- 502 Tr; 21 cm
8 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 491 Tr; 21 cm
9 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Đề cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm học 1991 - 1992. - H. : Giáo Dục , 2002.- 204 Tr; 19 cm
10 Ngân hàng câu hỏi Olimpic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho các trường Đại học, Cao đẳng. - H. : 2006.- 444 Tr; 27 cm
11 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Xuất bản lần thứ chín .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 178 Tr; 21 cm
12 Phương pháp thống kê trong nghiên cứu xã hội. - H. : Trẻ , 2003.- 221 Tr; 24 cm
13 Tâm lý học đại cương - In lần thứ 2 .. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1998.- 216 Tr; 19 cm
14 Triết học Mác-Lênin : Đề cương bài giảng dùng trong các trường cao đẳng và đại học từ năm học 1991-1992 - T.2 - Tái bản lần thứ 5 .. - H. : Giáo Dục , 1999.- 164 Tr; 19 cm
15 Triết học Mác-Lênin : Đề cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm học 1991 -1992 - T.1 - Tái bản lần thứ 5 .. - H. : Giáo Dục , 1999.- 228 Tr; 19 cm
                                            TOÁN HỌC
16 Advanced engineering mathematics / Erwin Kreyszig - Eighth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2003.- 1296 Tr; 24 cm
17 Applied statistics and probability for engineers / Douglas C. Montgomery - Third edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2003.- 728 Tr; 24 cm
18 Bài tập giải tích : Dùng cho Đại học và Cao đẳng Sư phạm - T.2. - H. : Giáo Dục , 2002.- 251 Tr; 20 cm
19 Bài tập giải tích hàm - Tái bản lần thứ hai .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 327 Tr; 19 cm
20 Bài tập hàm biến phức - Tái bản lần thứ hai .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 218 Tr; 20 cm
21 Bài tập số học : Dùng cho các trường Cao đẳng sư phạm và Đại học sư phạm. - H. : Giáo Dục , 2002.- 235 Tr; 20 cm
22 Bài tập toán cao cấp - T.3 - Phép tính giải tích nhiều biến số - Tái bản lần thứ 5 .. - H. : Giáo Dục , 2004.- 499 Tr; 19 cm
23 Bài tập xác suất và thống kê - Tái bản lần thứ ba .. - H. : Giáo Dục , 2002.- 256 Tr; 20 cm
24 Bài tập xác suất và thống kê toán : Dùng cho sinh viên Kinh tế và Quản trị kinh doanh - In lần thư 3. Có sửa chữa bổ sung .. - H. : Giáo Dục , 2002.- 232 Tr; 21 cm
25 Bài tập xác xuất và thống kê toán. - H. : Giáo Dục , 2002.- 232 Tr; 21 cm
26 Biostatistics a foundation for analysis in the health sciences / Wayne W. Daniel - Seventh edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2000.- 755 Tr; 24 cm
27 Các mô hình xác suất và ứng dụng - T. 3 - Giải tích ngẫu nhiên. - H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội , 2001.- 207 Tr; 24 cm
28 Calculus / Howard Anton - Seventh edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2002.- [2200 Tr]; 24cm
29 Cơ sở đánh giá độ tin cậy - Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh lý và bổ sung .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật ,2001.- 286 Tr; 24 cm
30 Đại số : Dùng cho sinh viên các trường Đại học kỹ thuật. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 188 Tr; 24 cm
31 Đại số đại cương - Tái bản lần thứ bảy .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 181 Tr; 20 cm
32 Đại số tuyến tính : Toán A1 dùng cho cán bộ, sinh viên các ngành kỹ thuật và kinh tế. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2000.- 360 Tr; 20 cm
33 Điều khiển học lý thuyết. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1998.- 176 Tr; 19 cm
34 Digital logic design principles / Norman Balabanian. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 373 Tr; 24 cm
35 Discrete mathematics with algorithms / Michael O. Albertson. - New York : John Wiley & Sons , 2000.- 546 Tr; 24 cm
36 Giải tích / Vũ Văn Khương - T.1 - Giải tích I : Phần 1. - H : Giao thông Vận tải , 2005.- 170 Tr; 27 cm
37 Giải tích / Vũ Văn Khương - T.2 - Giải tích I : Phần 2. - H : Giao thông Vận tải , 2005.- 130 Tr; 27 cm
38 Giải tích / Vũ Văn Khương - T.3 - Giải tích II. - H : Giao thông Vận tải , 2006.- 164 Tr; 27 cm
39 Giải tích hàm - Tái bản lần thứ hai .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 135 Tr; 20 cm
40 Giải tích hàm một biến - Tái bản lần thứ nhất .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 180 Tr; 20 cm
41 Giải tích hàm nhiều biến. - H. : Giáo Dục , 2002.- 210 Tr; 20 cm
42 Giải tích số. - H. : Giáo Dục , 2001.- 459 Tr; 20 cm
43 Giáo trình phương pháp số : Dùng cho sinh viên ngành công nghệ thông tin / Phan Đăng Cầu. - H : Bưu Điện , 2006.- 330 Tr.; 24cm
44 Giáo trình thống kê công nghiệp. - H. : Thống Kê , 2003.- 264 Tr; 19 cm
45 Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp / Lê Ngọc Lăng - T.1. - H. : Giáo Dục , 1997.- 222 Tr; 20 cm
46 Hình học họa hình bóng phối cảnh. - Tp. HCM : Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh , 2000.- 214 Tr; 27 cm
47 Hình học họa hình. - H : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 116 Tr; 27 cm
48 Hình học họa hình. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1999.- 142 Tr; 27 cm
49 Hóa lí : Dùng cho sinh viên Hóa các trường đại học Tổng hợp và sư phạm - T.1 - Tái bản lần thứ tư .. - H. : Giáo Dục , 2002.- 172; 27 cm
50 Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp A2 / Vũ Văn Khương. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2004.- 234 Tr; 27 cm
51 Introduction to real analysis / Robert G. Bartle - Third edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2000.- 400 Tr; 24 cm
52 Introduction to statistical quality control / Douglas C. Montgomery - Fourth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2002.- 796 Tr; 24cm
53 Introductory statistics / Prem S. Mann. - New York : Jonh Wiley & Sons , 2004.- 816 Tr; 24 cm
54 Lí thuyết xác suất và thống kê - Tái bản lần thứ hai .. - H. : Giáo Dục , 2002.- 249 Tr; 20 cm
55 Lý thuyết các điều kiện tối ưu. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 1999.- 180 Tr; 21 cm
56 Lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân - In lần thứ 2 .. - H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội , 2002.- 182 Tr; 24 cm
57 Lý thuyết điều khiển tự động - T.2. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 208 Tr; 19 cm
58 Lý thuyết điều khiển tuyến tính / Nguyễn Doãn Phước - In lần thứ hai, có sửa đổi và bổ sung .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2005.- 436 Tr; 24cm
59 Lý thuyết đồ thị và ứng dụng. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 159 Tr; 24 cm
60 Lý thuyết tích phân - Tái bản lầnt hứ hai .. - H. : Giáo Dục , 1999.- 84 Tr; 24 cm
61 Lý thuyết xác suất - Tái bản lần thứ nhất .. - H. : Giáo Dục , 2001.- 395 Tr; 19 cm
62 Mathcad 2002 giải trình toán học. - H. : Trẻ , 2002.- 174 Tr; 20 cm
63 Mô hình hóa và mô phỏng bằng máy tính. - H. : Giáo Dục , 2001.- 304 Tr; 24 cm
64 Mô hình toán kinh tế. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 320 Tr; 321 Tr
65 Một số bài toán hình học họa hình chọn lọc : Có hướng dẫn lời giải. - H : Xây Dựng , 2004.- 139 Tr; 27 cm
66 Nhập môn giải tích - Tái bản lần thứ nhất .. - H. : Giáo Dục , 2001.- 123 tr; 24 cm
67 Ôn thi học kỳ và thi vào giai đoạn 2 : Dùng cho các trường đại học kỹ thuật - In lần thứ 2 . Giáo Dục , 1996.- 284; 21 cm
68 Ôn thi học kỳ và thi vào giai đoạn 2 : Dùng cho các trường đại học kỹ thuật - T.2 - In lần thứ 3 . Giáo Dục , 1997.- 400 Tr; 21 cm
69 Operation research principles and practice / A. Ravindran. - New York : John Wiley & Sons , 2000.- 637 Tr; 24 cm
70 Phân tích số liệu nhiều chiều - T.1 - Phân tích theo quan điểm hình học. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 246 Tr; 24 cm
71 Phép tính giải tích hàm một biến số thực : Toán A2 dùng cho cán bộ, sinh viên các ngành kỹ thuật và kinh tế. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 279 Tr; 19 cm
72 Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến chuỗi số và chuỗi hàm. Nhóm ngành II. - H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội , 1998.- 116 Tr; 19 cm
73 Phép tính vi tích phân : Toán cao cấp A2. Dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng - T.1 - Tái bản lần thứ năm .. - H. : Giáo Dục , 2001.- 374 Tr; 20 cm
74 Phép tính vi tích phân : Toán cao cấp A2. Dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng - T.2 - Tái bản lần thứ nhất .. - H. : Giáo Dục , 2001.- 391 Tr; 20 cm
75 Phương pháp số trong lý thuyết điều khiển tối ưu. - H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội , 2001.- 125 Tr; 19 cm
76 Phương pháp tính : Dùng cho các trường đại học kĩ thuật - Tái bản lần thứ chín .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 123 Tr; 19 cm
77 Phương pháp tính và các thuật toán - Tái bản lần thứ nhất .. - H. : Giáo Dục , 2001.- 400 Tr; 20 cm
78 Phương trình đạo hàm riêng - Tái bản lần thứ nhất ..H. : Giáo Dục , 2001.- 331 Tr; 19 cm
79 Phương trình sai phân và một số ứng dụng. - H. : Giáo Dục , 2001.- 382 Tr; 19 cm
80 Quy hoạch tuyến tính : Giáo trình hoàn chỉnh: Lí thuyết cơ bản, Phương pháp đơn hình, Bài toán mạng, Thuật toán điểm trong. - Tái bản lần thứ hai .. - H. : Giáo Dục , 2002.- 383 Tr; 20 cm
81 Sổ tay toán học : Dùng cho sinh viên kỹ thuật và kỹ sư - T.1 - Đại số, hình học giải tích, giải tích 1. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 244 Tr; 17 cm
82 Statistical digital signal processing and modeling / Monson H. Hayes. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 608 Tr; 24 cm
83 Tính toán chính xác kết cấu trên máy tính chương trình ADS - 2001. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 368 Tr; 27 cm
84 Toán cao cấp A3 / Vũ Văn Khương. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2004.- 188 Tr; 27 cm
85 Toán học cao cấp : Giáo trình dùng cho các trường đại học kĩ thuật - T.1 - Đại số và hình học giải tích - Tái bản lần thứ tán có chỉnh lí .. - H. : Giáo Dục , 2004.- 390 Tr; 20 cm
86 Toán học cao cấp : Giáo trình dùng cho các trường đại học kĩ thuật - T.3 - Phép tính giải tích nhiều biến số - Tái bản lần thứ sáu .. - H. : Giáo Dục , 2004.- 276 Tr; 20 cm
87 Toán học rời rạc : ứng dụng trong tin học. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2000.- 974 Tr; 24 cm
88 Toán học rời rạc và những ứng dụng trong tin học - Tái bản lần thứ 4 .. - H. : Thống Kê , 2002.- 1238 Tr; 24 cm
89 Toán rời rạc / Nguyễn Văn Long. - H : Giao Thông Vận Tải , 2006.- 192 Tr; 15cm
90 Toán rời rạc : Cơ sở toán cho máy tính. - TP. Hồ Chí Minh : Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh , 2003.- 400 Tr; 24 cm
91 Toán ứng dụng trong giao thông vận tải. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 306 Tr; 21 cm
92 Tối ưu hóa tổ hợp. - . : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 240 Tr; 24 cm
93 Topics in algebra / I. N. Herstein - 2nd edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2000.- 388 Tr; 24 cm
94 Tuyển chọn những bài toán hay thế giới. - H. : Trẻ , 2002.- 220 Tr; 21 cm
95 Xác suất thống kê - In lần thứ 5, có sữa chữa và bổ sung .. - H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội , 2001.- 258 Tr; 21 cm
96 Xác suất thống kê - Tái bản lần thứ nhất .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 243 Tr; 19 cm
97 Xác suất thống kê và các tính toán trên Excel. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2001.- 299 Tr; 19 cm
98 Xác suất và thống kê / Ninh Quang Hải. - H : Xây Dựng , 2005.- 198 Tr; 27cm
99 Xác xuất thống kê - T.2 - Thống kê toán học. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1997.- 116 Tr; 19 cm
100 Xác xuất thống kê : Lý thuyết xác xuất - T.1 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1997.- 214 Tr; 19 cm
                                                  VẬT LÝ HỌC
101  Vật lí đại cương : Dùng cho các trường đại học khối kĩ thuật công nghiệp - T.3, phần 1 - Quang học vật lí nguyên tử và hạt nhân - Tái bản lần thứ chín .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 243 Tr; 19 cm
102 Bài giảng vật lý đại cương : Cho đại học kỹ thuật tại chức - T.1: Cơ và nhiệt. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1995.- 92 Tr; 27 cm
103 Bài giảng vật lý đại cương : Cho hệ tại chức - T.1. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1997.- 88; 27 cm
104 Bài tập cơ học - T.2 - Động lực học - Tái bản lần thứ 6 .. - H. : Giáo Dục , 2001.- 291 Tr; 19 cm
105 Bài tập cơ học kết cấu. - H. : Xây Dựng , 2003.- 251 Tr; 27 cm
106 Bài tập cơ lý thuyết : phần tĩnh học và động học. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 115 Tr; 27 cm
107 Bài tập cơ lý thuyết phần động lực học. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1999.- 140 Tr; 27 cm
108 Bài tập thuỷ lực / Nguyễn Cảnh Cầm - T.2 - Bài tập thuỷ lực - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung .. - H : Xây dựng , 2005.- 232 Tr; 27 cm
109 Bài tập vật lí đại cương : Dùng cho các trường đại học các khối công nghiệp, công trình thủy lợi, giao thông vận tải - T.1 - Cơ - Nhiệt - Tái bản lần thứ mười .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 155 Tr; 19 cm
110 Bài tập vật lí đại cương : Dùng cho các trường đại học các khối công nghiệp, công trình thủy lợi, giao thông vận tải - T.2 - Điện - Dao động - Sóng - Tái bản lần thứ mười .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 155 Tr; 19 cm
111 Bài tập vật lí đại cương : Dùng cho các trường đại học kĩ thuật (Công nghiệp, Xây dựng, Kiến trúc, Thủy lợi, Giao thông vận tải,Mỏ địa chất, Sư phạm kĩ thuật công nghiệp - T.3 - Quang học - Vật lí lượng tử - Tái bản lần thứ tám .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 155 Tr; 19 cm
112 Bài tập vật lí lí thuyết - T.1 - Cơ học lí thuyết - Điện động lực học và thuyết tương đối. - H. : Giáo Dục , 2003.- 383 Tr; 20 cm
113 Bài tập vật lí lí thuyết - T.2 - Cơ học lượng tử - Vật lí thống kê. - H. : Giáo Dục , 2003.- 299 Tr; 20 cm
114 Bài tập vật lý chọn lọc : Dùng cho học sinh THPT, học sinh dự thi Đại học, học sinh chuyên vật lý và sinh viên khoa vật lý các trường ĐH, CĐ. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 228 Tr; 21 cm
115 Các lực trong tự nhiên - Tái bản lần thứ nhất .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 527 Tr; 24 cm
116 Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động - In lần thứ 2 .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2000.- 214 Tr; 27 cm
117 Cơ sở tự động hóa và đo lường : Bài giảng dành cho sinh viên các nghành cơ khí. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1989.- 190 Tr; 27 cm
118 Cơ sở vật lí - T.2 - Cơ học II - Tái bản lần thứ năm .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 391 Tr; 27 cm
119 Cơ sở vật lí - T.3 - Nhiệt học - Tái bản lần thứ tư .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 391 Tr; 27 cm
120 Cơ sở vật lí - T.4 - Điện học - Tái bản lần thứ năm .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 295 Tr; 27 cm
121 Cơ sở vật lí - T.5 - Điện học II - Tái bản lần thứ hai .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 332 Tr; 27 cm
122 Cơ sở vật lí - T.6 - Quang học và vật lí lượng tử - Tái bản lần thứ hai .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 504 Tr; 27 cm
123 Concepts and applications of finite element analysis / Robert D. Cook - Fourth edition .. - New York : Jonh Wiley & Sons , 2002.- 719 Tr; 24cm
124 Công trình năng lượng khí sinh vật Biogas : Biogas là gì? Sản xuất và sử dụng như thế nào. - H : Xây Dựng , 2001.- 208 Tr; 21 cm
125 Đàn hồi ứng dụng / Đỗ Kiến Quốc. - H. : Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh , 2000.- 174 Tr; 21 cm
126 Fundamentals of heat and mass transfer / Frank P. Incropera - Fifth editon .. - New York : John Wiley & Sons , 2002.- 1004 Tr; 24 cm
127 Fundamentals of physics / David Halliday - Sixth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 1144 Tr; 24cm
128 Fundamentals of thermodynamics / Richard E. Sonntag - Fifth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2002.- 783 Tr; 24cm
129 Fundamentals of thermodynamics / Richard E. Sonntag - Sixth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 816 Tr; 24 cm
130 Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí - T.1 - Tái bản lần thứ hai .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 232 Tr; 27 cm
131 Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí - T.2 - Tái bản lần thứ hai .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 288 Tr; 27 cm
132 Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí - T.3 - Tái bản lần thứ nhất .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 256 Tr; 27 cm
133 Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí - T.4. - H. : Giáo Dục , 2003.- 235 Tr; 27 cm
134 Giáo trình cơ học lý thuyết : Dùng cho các lớp tại chức và KVO thuộc các ngành cơ khí, cầu đường, kinh tế xây dựng. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1999.- 216 Tr; 27 cm
135 Giáo trình cơ học lý thuyết. - H. : Xây Dựng , 2003.- 236 Tr; 27 cm
136 Giáo trình kỹ thuật phân tích vật lý / Phạm Ngọc Nguyên. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2005.- 317 Tr; 24cm
137 Giáo trình vật lý bán dẫn. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 519 Tr; 24 cm
138 Giáo trình vật lý điện tử. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 286 Tr; 24 cm
139 Hướng dẫn giải bài tập thủy lực chọn lọc - T.1. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1999.- 132 Tr; 27 cm
140 Hướng dẫn thí nghiệm thủy lực đại cương. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1995.- 16 Tr; 27 cm
141 Introduction to solid state physics / Charles Kittel - Seventh edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 673 Tr; 24 cm
142 Kỹ thuật chiếu sáng : Những khái niệm cơ sở, thiết kế chiếu sáng / Vandeplanque, P - In lần thứ 4, có sửa chữa .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 243 Tr; 21 cm
143 Kỹ thuật sử dụng năng lượng mặt trời. - H. : Xây Dựng , 2001.- 217 Tr; 19 cm
144 Lý thuyết chất rắn - In lần thứ hai .. - H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội , 2000.- 494 Tr; 19 cm
145 Lý thuyết đàn hồi / Vũ Đình Lai. - H. : ĐH. Giao thông Vận tải , 2000.- 287 tr.; 30cm
146 Lý thuyết điều khiển tự động - T.1. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 264 Tr; 19 cm
147 Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại - Q.2 - Hệ xung số. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 200 Tr; 24 cm
148 Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại / Nguyễn Thương Ngô - Q.1 - Hệ tuyến tính - In lần thứu 3 có sửa chữa và bổ sung .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 342 Tr; 24cm
149 Lý thuyết lớp biên. - H. : Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội , 1999.- 192 Tr; 21 cm
150 Lý thuyết nhóm và ứng dụng vào vật lý học lượng tử. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 583 Tr; 27 cm
151 Lý thuyết và thiết bị cháy. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 307 Tr; 24 cm
152 Ma sát học : Giáo trình dùng cho sinh viên, học viên cao học và kỹ sư các ngành kỹ thuật / Nguyễn Anh Tuấn - In lần thứ nhất .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2005.- 200 Tr; 24cm
153 Những ứng dụng mới nhất của Laser. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 435 Tr; 21 cm
154 Olympic cơ học toàn quốc lần thứ tám - 1996. - H. : Hội Cơ Học Việt Nam , 1996.- 47 Tr; 19 cm
155 Phương pháp khối hữu hạn ứng dụng trong các bài toán thủy khí động lực. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2000.- 183 Tr; 24 cm
156 Phương pháp số trong cơ học : Giáo trình cho các trường. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 1999.- 120 Tr; 19 cm
157 Physics - Volume one. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 624 Tr; 24 cm
158 Physics / David Halliday - Volume two - Fifth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 696 Tr; 24 cm
159 Process dynamics and control / Dale E. Seborg - Second edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 732 Tr; 24 cm
160 Quang học 1 - Tái bản lần thứ 1 .. - H. : Giáo Dục , 2001.- 232 Tr; 27 cm
161 Sách tra cứu tóm tắt về vật lý. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 952 Tr; 24 cm
162 Semiconductor devices physics and technology / S. M. Sze - 2nd edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2003.- 564 Tr; 24cm
163 Thế giới khoa học vật lý. - H. : Văn Hoá - Thông Tin , 2003.- 428 Tr; 21 cm
164 Theory and design for mechanical measurements / Richard S. Figliola - Third edition .. - New Yow : John Wiley & Sons , 2004.- 560 Tr; 24 cm
165 Thủy động lực học. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 859 Tr; 24 cm
166 Thủy lực - T.1 - Thủy lực đại cương. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2002.- 372 Tr; 27 cm
167 Thủy lực - T.2 - Thủy lực công trình. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1996.- 192 Tr; 27 cm
168 Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử : Đã được hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường đại học Sư phạm - T.1 - Tái bản lần thứ nhất .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 228 Tr; 20 cm
169 Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử : Đã được hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường đại học Sư phạm - T.2 - Tái bản lần thứ nhất .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 164 Tr; 20 cm
170 Tĩnh học và sức bền vật liệu. - Tp. HCM : Tp. Hồ Chí Minh , 2000.- 320 Tr; 27 cm
171 Tuyển tập các bài tập vật lý đại cương - In lần thứ 2 .. - H. : Giáo Dục , 1994.- 340 Tr; 21 cm
172 Vật lí công nghệ đời sống - Tái bản lần thứ nhất .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 278 Tr; 27 cm
173 Vật lí đại cương : Dùng cho các trường đại học khối kĩ thuật công nghiệp - T.1 - Cơ - Nhiệt - Tái bản lần thứ mười hai .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 267 Tr; 19 cm
174 Vật lí đại cương : Dùng cho các trường đại học khối kĩ thuật công nghiệp - T.2 - Điện - Dao động - Sóng - Tái bản lần thứ mười một .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 339 Tr; 19 cm
175 Vật lí đại cương : Dùng cho các trường đại học khối kĩ thuật công nghiệp - T.3, phần 2 - Tái bản lần thứ nhất .. - H. : Giáo Dục , 2000.- 296 Tr; 19 cm
176 Vật lí hiện đại : Lí thuyết và bàiì tập. 486 bài tập có lời giải - Tái bản lần thứ ba .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 496 Tr; 20 cm
177 Vật lý đại chúng. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 802 Tr; 24 cm
178 Vật lý đại cương - T.1 - Cơ học và nhiệt học. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 206 Tr; 27 cm
179 Vật lý đại cương - T.2 (A2) - Điện từ học và quang học. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1999.- 188 Tr; 27 cm
180 Vật lý đại cương : Dùng cho hệ đại học chính quy dài hạn tập trung / Hoàng Cẩm - T.1 - Cơ học và nhiệt học. - H : Trường Đại học Giao thông Vận tải , 2000.- 206 Tr; 27 cm
181 Vật lý điện tử - Tái bản lần thứ 1 .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 302 Tr; 19 cm
182 Vật lý thống kê - In lần thứ hai .. - H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội , 1999.- 307 Tr; 19 cm
183 Vật lý thống kê : Sách được dùng làm giáo trình cho sinh viên Đại học bách khoa và trường đại học khác. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 152 Tr; 227 cm
                                 HOÁ HỌC VÀ CÁC KHOA HỌC LIÊN KẾT
184 2000 câu hỏi trắc nghiệm hóa học hữu cơ - T.1. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 371 Tr; 24 cm
185 Advanced inorganic chemistry / F. Albert Cotton - Sixth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 1355 Tr; 24 cm
186 Basic inorganic chemistry / F. Albert Cotton - Third edition .. - New York : John Wiley & Sons , 1995.- 839 Tr; 24 cm
187 Chemical reaction engineering / Octave Levenspiel - Third edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2003.- 668 Tr; 24 cm
188 Cơ sở hóa học hữu cơ - T.1. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 320 Tr; 27 cm
189 Cơ sở hóa học hữu cơ - T.3. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 395 Tr; 27 cm
190 Cơ sở hóa học hữu cơ : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Hóa học, công nghệ hóa học, sinh học, công nghệ sinh học, y học, dược học, môi trường... thuộc các hệ đào tạo - T.2. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 435 Tr; 27 cm
191 Cơ sở lí thuyết các quá trình hóa học : Dùng cho sinh viên khoa Hóa Các trường ĐH Tổng Hợp và Sư Phạm - Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa và bổ sung. .. - H. : Giáo Dục , 2002.- 299 Tr; 19 cm
192 Cơ sở lí thuyết hóa học : Dùng cho các trường Đại Học kĩ thuật - Phần 2 - Nhiệt động hóa học. Động hóa học. Điện hóa học. - Tái bản lần thứ tám. .. - H. : Giáo Dục , 2001.- 264 Tr; 19 cm
193 Cơ sở lý thuyết hóa học : Dùng cho các trường đại học kỹ thuật - P.1 - Cấu tạo chất - In lần thứ 4 .. - H. : Giáo Dục , 1997.- 136; 21 cm
194 Cơ sở lý thuyết hóa học : Dùng cho các trường đại học kỹ thuật - P.2 - Nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học - Tái bản lần 4 .. - H. : Giáo Dục , 1997.- 264; 21 cm
195 Cơ sở lý thuyết hóa học : Phần bài tập. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 1996.- 228 Tr; 20 cm
196 Động hóa học. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 248 Tr; 24 cm
197 Giáo trình hóa học đại cương : Dành cho các ngành kĩ thuật Nông - Lâm - Ngư - T.1. - H. : Giáo Dục , 2001.- 255 Tr; 27 cm
198 Hóa học các hợp chất dị vòng : Dùng cho sinh viên và nghiên cứu sinh ngành Hóa học. - H. : Giáo Dục , 2001.- 228 Tr; 27 cm
199 Hóa học đại cương - T.1 - Từ lý thuyết đến ứng dụng. - H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội , 2002.- 303 Tr; 21 cm
200 Hóa học đại cương / Mai Đăng Khoa. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1998.- 200 Tr; 27 cm
201 Hóa học hữu cơ. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 187 Tr; 27 cm
202 Hóa học phân tích - Phần 3 - Các phương pháp định lượng hóa học - Tái bản lần thứ 2 .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 303 Tr; 19 cm
203 Hóa học vô cơ - T.1 - Lí thuyết đại cương về hóa học - Tái bản lần thứ năm .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 275 Tr; 27 cm
204 Hóa học vô cơ - T.2 - Các nguyên tố hóa học điển hình - Tái bản lần thứ năm .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 291 Tr; 27 cm
205 Hóa học vô cơ - T.3 - Các nguyên tố chuyển tiếp - Tái bản lần thứ ba .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 327 Tr; 27 cm
206 Hóa nước. - H. : Xây Dựng , 2002.- 152 Tr; 27 cm
207 Hướng dẫn thực hành hóa học đại cương. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1998.- 72 Tr; 19 cm
208 Khoáng vật học. - Tp. HCM : Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh , 2001.- 227 Tr; 27 cm
209 Organic chemistry / T. W. Graham - Eighth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 1352 Tr; 24 cm
210 Phân tích nhanh bằng complexon : Dùng để phân tích một số nguyên tố kim loại. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 127 Tr; 21 cm
211 Tài liệu nâng cao và mở rộng kiến thức hóa học trung học phổ thông - Tái bản lần thứ nhất có chỉnh lí .. - H. : Giáo Dục , 2002.- 299 Tr; 27 cm
212 Thí nghiệm hóa đại cương. - Tp. HCM : Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh , 2002.- 49 Tr; 27 cm
213 Hóa kỹ thuật. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 359 Tr; 27 cm
214 Bài tập hóa kỹ thuật - T.2 - Lời giải chi tiết. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 160 Tr; 27 cm
215 Yêu cầu kĩ thuật nước uống nước sinh hoạt và phương pháp thử : TCVN 5501 : 1991 Nước uống- yêu cầu kĩ thuật. TCVN 5502 : 1991 Nước sinh hoạt- yêu cầu kĩ thuật. TCVN 2652 : 1978 Nước uống - phương pháp lấy, bảo quản và vận chuyển mẫu. TCVN 2653 : 1978 Nước uống-phương pháp xác định mùi, vị, màu sắc và độ đục. TCVN 2654 : 1978 Nước uống-phương pháp xác định nhiệt độ. TCVN 2655 : 1978 Nước uống-phương pháp xác định độ pH. TCVN 2671 : 1978 Nước uống- phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ. TCVN 2672 : 1978 Nước uống-phương pháp xác định độ cứng của tổng số. TCVN 2673 : 1978 Nước uống-phương pháp xác định hàm lượng clo tự do. TCVN 2674 : 1978 Nước uống-phương pháp xác định hàm lượng Berili. TCVN 2675 : 1978 Nước uống-phương pháp xác định hàm lượng Molipđen. TCVN 2676 : 1978 Nước uống- phương pháp xác định hàm lượng chì và kẽm trong cùng một mẫu. TCVN 2677 : 1978 Nước uống- phương pháp xác định hàm lượng bạc. TCVN 2678 : 1978 Nước uống-phương pháp phân tích hóa học- đơn vị đo đọ cứng. TCVN 2679 ; 1978 Nước uống- phương pháp phân tích vi khuẩn lấy mẫu. - H : Xây Dựng , 2001.- 48 Tr; 31 cm

Lượt xem: 4683
 Về trang trước      Về đầu trang