Kết quả thi (bảng điểm scan)

Điểm ĐATN

(16/01/2017)

Điểm ĐATN

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 16-01-2017

(16/01/2017)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 16-01-2017

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 03-01-2017

(03/01/2017)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 03-01-2017

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 30-12-2016

(30/12/2016)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 30-12-2016

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 28-12-2016

(28/12/2016)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 28-12-2016

BẢNG ĐIỂM GDQP 2016-2017

(27/12/2016)

BẢNG ĐIỂM GDQP 2016-2017

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 22-12-2016

(27/12/2016)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 22-12-2016

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 13-12-2016

(13/12/2016)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 13-12-2016

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 10-12-2016

(09/12/2016)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 10-12-2016

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 05-12-2016

(05/12/2016)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 05-12-2016

 Trang  1 2 3 4 5