Kết quả thi (bảng điểm scan)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 15-02-2017

(15/02/2017)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 15-02-2017

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 13-02-2017

(13/02/2017)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 13-02-2017

ĐIỂM GDTC

(09/02/2017)

Điểm GDTC

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 09-02-2017

(09/02/2017)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 09-02-2017

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 08-02-2017

(09/02/2017)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 08-02-2017

Điểm thi các môn Lớp Liên thông, Bằng 2 khóa 56 -Q9 (bản tạm) (07/02/2017)

(07/02/2017)

Điểm thi các môn Lớp Liên thông, Bằng 2 khóa 56 -Q9 (bản tạm)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 06-02-2017

(07/02/2017)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 06-02-2017

Điểm ĐATN

(20/01/2017)

Điểm ĐATN

Điểm ĐATN

(16/01/2017)

Điểm ĐATN

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 16-01-2017

(16/01/2017)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 16-01-2017

 Trang  1 2 3 4