Chế độ chính sách

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ II năm học 2016 - 2017

(02/03/2017)

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên thông báo nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017 cho sinh viên hệ Chính quy các khóa như sau:

Quyết định miễn, giảm học phí, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017

(02/12/2016)

Thực hiện miễn, giảm học phí cho 97 sinh viên, chi trả trợ cấp xã hội cho 83 sinh viên, hỗ trợ chi phí học tập cho 05 sinh viên trong học kỳ I năm học 2016 – 2017 (có danh sách kèm theo)

Thông báo danh sách sinh viên được miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập (dự kiến) học kỳ I năm học 2016 - 2017

(11/11/2016)

Phòng CTCT&SV thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) được miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập (danh sách kèm theo);

Thông báo Chương trình học bổng Đồng hành - Cầu Đường Pháp kỳ 31

(26/10/2016)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH “QUỸ HỌC BỔNG ĐH-CDP KỲ 31’’ DÀNH CHO SINH VIÊN NGHÈO VƯỢT KHÓ KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2016 - 2017 khóa 57 hệ chính quy

(29/09/2016)

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên thông báo nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2016 – 2017 cho sinh viên hệ Chính quy khóa 57

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2016 - 2017

(05/09/2016)

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên thông báo nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2016 – 2017 cho sinh viên hệ Chính quy các khóa như sau:

Quyết định miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2015 - 2016

(28/04/2016)

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 139/TCCB ngày 27/4/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Cơ sở II - Trường Đại học Giao thông Vận tải;

Thông báo danh sách sinh viên được miến giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2015 - 2016 (dự kiến)

(14/04/2016)

Ban CTCT&SV thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) được miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập (danh sách kèm theo);

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ II năm học 2015 - 2016

(01/03/2016)

Ban CTCT&SV thông báo nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ II năm học 2015 – 2016 cho sinh viên như sau:

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ II năm học 2015 - 2016

(23/02/2016)

Ban CTCT&SV thông báo nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ II năm học 2015 – 2016 cho sinh viên như sau:

 Trang  1 2 3 4