Thông báo mới

Thông báo tổ chức chụp hình làm thẻ học viên cao học K21

(27/09/2013)

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2013-2014, Ban CTCT&SV thông báo tổ chức chụp hình làm thẻ học viên cho học viên cao học Khóa 21 - Đợt 1 kỳ thi tuyển sinh sau Đại học năm 2013 như sau:

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2013-2014

(15/08/2013)

Kính gửi: - Trưởng các đơn vị;Các lớp Chính quy dài hạn. Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014, Nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị đầu năm” cho toàn thể GV-CBCNV và sinh viên tại Cơ sở II như sau:

Quyết định khen thưởng SV Xuất sắc, Giỏi, SV Khá năm học 2012-2013 (Khóa 49)

(13/06/2013)

Căn cứ kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2012-2013 Theo đề nghị của thường trực hội đồng khen thưởng - kỷ luật sinh viên. Giám đốc Trường Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở II Quyết định:

Thông báo đăng ký nội trú học kỳ I năm học 2013-2014

(06/06/2013)

Kính gửi: Sinh viên chính quy khóa 51 (nhóm ngành kỹ thuật), khóa 52 và khóa 53 Trường Đại học Giao thông Vận tải cơ sở II.

Thông báo v/v đăng ký thi lại lần 2 học viên các lớp Cao học K20 đợt 1

(09/05/2013)

Kính gửi: học viên các lớp Cao học khóa K20 đợt 1

Thông báo về việc phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp liên thông khóa 53

(05/12/2012)

kính gửi:Thầy (Cô) Sinh viên các lơp liên thông khóa 53

Quyết định khiển trách về việc sinh viên, học viên nợ tiền học phí học kỳ I năm học 2012 - 2013

(08/11/2012)

Ban Đào tạo thông báo đến sinh viên, học viên các quyết định khiển trách về việc sinh viên, học viên còn nợ tiền học phí học kỳ I năm học 2012 - 2013

Thông báo bảo lưu đánh giá điểm thành phần đối với sinh viên chuyển lớp

(06/11/2012)

Căn cứ vào tình hình thực tế về số lượng sinh viên của mỗi lớp, Nhà trường đã tiến hành chuyển lớp đối với một số sinh viên khóa 53. Để đảm bảo tính khách quan trong công tác đánh giá điểm thành phần đối với những sinh viên thuộc diện này, Nhà trường thông báo việc bảo lưu kết quả điểm danh, đánh giá điểm thành phần như sau:

Thông báo về việc thay đổi hình thức công bố điểm thi kết thúc học phần

(24/10/2012)

Nhà trường thông báo đến các đơn vị, các lớp sinh viên, học viên về việc thay đổi hình thức công bố điểm thi kết thúc học bắt đầu từ ngày 1/11/2012

 Trang  81 82 83 84 85