Thông báo mới

Danh sách sinh viên hệ Chính quy (đã kết thúc khóa học) đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(21/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Chính quy đã kết thúc khóa học.

Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016-2017 hệ Liên thông, Bằng 2

(21/02/2017)

Kính gửi: sinh viên các lớp Liên thông, Bằng 2

Danh sách sinh viên hệ Vừa làm vừa học đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(20/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Vừa làm vừa học.

Thời khóa biểu tiếng Anh A1 A2 học kỳ II năm học 2016-2017 (các lớp chính quy khóa 55 đến 57)

(18/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ K55 đến K57.

Thông báo lịch thi lại lần 1 học phần trắc địa

(16/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên lớp Liên thông - Cầu đường bộ K56 - Quận 9

Thông báo Vv Tổ chức chụp hình làm thẻ cho Học viên các lớp Cao học Khóa 24 – Đợt 2

(15/02/2017)

Kính gửi: Học viên các lớp Cao học Khóa 24 – Đợt 2

TB giao sổ Theo dõi giảng dạy các lớp học phần Chính quy tín chỉ K54, 55, 56, 57

(15/02/2017)

Kính gửi: - Giảng viên; - Lớp trưởng lớp quản lý: - Đại diện lớp học phần.

Thông báo mua bảo hiểm bổ sung đợt 1

(14/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp

 Trang  2 3 4 5 6