Thông báo mới

Thông báo kêt quả chương trình học bổng Đồng hành - Cầu đường Pháp kỳ 31

(18/01/2017)

Ngày 31/12/2016 Ban điều hành Quỹ học bổng Đồng hành Cầu đường Pháp đã công bố danh sách sinh viên được nhận học bổng kỳ 31 (Trong đó tại Phân hiệu có 05 sinh viên)

TB v\v thu học phí hệ Chính Quy học kỳ II 2016-2017.

(17/01/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ K50 đến K57.

QĐ chuyển hệ đào tạo đợt 16. 2016 và TB làm thẻ sinh viên- làm đơn chuyển điểm.

(12/01/2017)

Kính gửi: - Sinh viên đăng ký chuyển hệ đào tạo (đợt 16. 2016)

Thông báo về việc đăng ký học phần

(12/01/2017)

Kính gửi: Sinh viên hệ chính quy.

Danh sách sinh viên, học viên đã đăng ký thành công Học kỳ phụ Tháng 12.2016.

(11/01/2017)

Kính gửi: Sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2, Vừa học vừa làm và học viên Cao học.

Lịch thi lần 2, lần 3 học kỳ 1 năm học 2016-2017

(06/01/2017)

Kính gửi: sinh viên hệ vừa làm vừa học K53 Cần Thơ

Thông báo về việc bảo trì máy chủ đăng ký học phần.

(06/01/2017)

Kính gửi sinh viên hệ chính quy.

TB thu hồi sách và giáo trình mượn của Thư viện trong học kỳ 1 năm học 2016-2017

(04/01/2017)

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 tại Phân hiệu, các lớp chính quy Khóa 55, 56 và 57 sẽ kết thúc Học kỳ 1 vào ngày 21/01/2017; bắt đầu vào học kỳ 2 từ ngày 12/02/2017. Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo đến toàn thể những sinh viên đã mượn sách tại thư viện kế hoạch hoàn trả cho Nhà trường như sau:

 Trang  1 2 3 4