Những quy định cần nhớ

Thông báo cấp hộp thư điện tử cho sinh viên, học viên tại Phân Hiệu

(Ngày đăng: 19/09/2016 21:18:20 Ngày cập nhật: 19/09/2016 21:48:54)


Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả quản lý đối với sinh viên và học viên đang theo học tại Trường, đồng thời hỗ trợ người học có thể trực tiếp nhận các thông báo từ Nhà trường và các đơn vị trực thuộc Trường, giúp sinh viên có thể trực tiếp trao đổi với nhau, với Cán bộ Giảng dạy về những vấn đề liên quan tới học tập và nghiên cứu. Phân Hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh tiến hành cấp tài khoản hộp thư điện tử cho tất cả sinh viên, học viên thuộc các hệ đào tạo, cụ thể như sau:

         1. Mỗi người học sẽ được cấp một hộp thư điện tử theo quy tắc sau:

Đại chỉ truy cập hộp thư điện tử:

 http://utc2.edu.vn/     -- >   Dịch vụ Online   - ->   Email Sinh viên

Tài khoản sử dụng: <mã số sinh viên>@st.utc2.edu.vn

Mật khẩu mặc định: <ngày sinh>/<tháng sinh>/<năm sinh>

Ví dụ: Sinh viên có tên Trần Thành Công, có mã số sinh viên là 5651071902, ngày sinh là ngày 5 tháng 9 năm 1996 sẽ có hộp thư điện tử là:

Tài khoản sử dụng: 5651071902@st.utc2.edu.vn

Mật khẩu mặc định: 05/09/1996 

           Lưu ý: mật khẩu mặc định phải có đầy đủ các dấu "/" và số "0" (nếu có). Nếu người học chỉ có năm sinh thì mật khẩu mặc định là: 01/01/<năm sinh>

  2. Quy định về việc sử dụng hộp thư điện tử người học xem trong văn bản được kèm theo thông báo này.

         3. Nhà trường đề nghị các sinh viên sử dụng hộp thư thường xuyên để đọc các thông báo của Nhà trường và của các đơn vị trực thuộc Trường.

         4. Hộp thư điện tử được cấp sẽ thay thế hộp thư điện tử cá nhân của người học đã đăng ký trước đây để nhận các thông báo của Nhà Trường.


File đính kèm:
Lượt xem: 4011
 Về trang trước      Về đầu trang