Những quy định cần nhớ

Thông báo về việc khen thưởng sinh viên hệ tín chỉ

(Ngày đăng: 03/06/2014 08:32:14 Ngày cập nhật: 27/01/2015 17:19:46)


Căn cứ Thông báo số: 634/TB-ĐHGTVT ngày 29 tháng 08 năm 2013, về việc khen thưởng sinh viên. Trường Đại học Giao thông vận tải - Cơ sở II thông báo các tiêu chí và điều kiện khen thưởng cho sinh viên hệ tín chỉ như sau:

1-     Việc khen thưởng về thành tích học tập và rèn luyện của sinh viên được xét theo năm học.

2-     Đảm bảo thống nhất với tiêu chí xét học bổng Khuyến khích học tập.

3-     Điểm trung bình chung học tập(TBCHT) năm học gồm các học phần trong 2 kỳ chính tính theo thang điểm 4.


xem chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:
Lượt xem: 4346
 Về trang trước      Về đầu trang